میادین هوایی بین المللی

میدان هوایی بین المللی قندهار

میدان هوایی بین المللی قندهار در سالهای ۱۹۵۶ الی ۱۹۶۲ در جنوب شرق شهر قندهار اعمار و تاسیس گردیده است، این میدان هوائی در حدود ۱۶ کیلومتر از شهـــــــر قندهار فاصله داشته و ارتفاع ان از سطح بحر در حدود (1017) متر میباشد.

این میدان از لحاظ کتگوری میدان های هوائی در افغانستان بشکل بین المللی(International) و داخلی مورد استفاده قرار گرفته و درسال های اخیر انکشاف و باز سازی مجدد گردیده  که در حال حاضر زون غرب کشور را از لحاظ پرواز های ملکی و نظامی با مرکز وصل میسازد.

میدان هوائی بین الملی قندهار دارای خدمات هوائی و زمینی مانند خط رنوی به طول (3200) متر و عرض (45) متر، تکسوی با چندین شاخه، اپرون ها ، تعمیر ترمینل ، تاسیسات ذخایر تیل،تعمیر استیشن هواشناسی معه تجهیزات ان، دستگاه های (V-Sat)، تعمیر کنترول تاورو دستگاه های مخابره مجهز میباشد.

میدان هوائی بین المللی قندهار از جمله دومین میدان هوائی بین المللی در کشور بوده که روزانه بیشتر پروازهای نظامی، خارجی و داخلی در ان صورت میگیرد.

اداره مستقل هوانوردی ملکی مطابق پلان و اهداف استراتیژی و عملیاتی خویش مسئولیت فراهم اوری تسهیلات و خدمات بهتر را مطابق به معیار های استندرد درتمام میدان های هوائی کشور به عهده داشته، و همواره تلاش و کوشش نموده تا میدان های هوائی بین المللی  را بشکل استندرد مطابق به استندرد های سازمان بین المللی هوانوردی جهان (ICAO) تجهیز و انکشاف دهد.

میدان هوایی بین المللی هرات

ولایت هرات قبل از کشف اقیانوس هند در گذرگاه جاده ابریشم قرار داشت و نقش بزرگ را در تجارت میان شبه قاره هند، شرق میانه، آسیای مرکزی و اروپا بازی می‌کرد. هرات از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول تاریخ بستر مناسب تلاقی مدنیت‌های شرق و غرب نیز به شمار می‌رفت. ازینرو هرات یکی از گهواره‌های تمدنی تاریخ پر بار خراسان شناخته می‌شود. تاریخ سیاسی هرات پر از فراز و نشیب است.

میدان هوایی بین المللی هرات در فاصله 20 کیلومتری به سمت جنوب مرکزشهر هرات در ولسوالی گذره موقعیت دارد، این میدان هوایی که یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین میادین هوایی افغانستان است ، روزانه پرواز ها داخلی از هرات به کابل، بامیان، مزار ، نیمروز، فراه ودیگرولایت ونیز در هر پانزده روز یک پرواز خارجی از هرات به شهر مشهد ایران از همین میدان هوائی صورت می‌گیرد.

تاسیسات جدید وسابقه شامل  ترمینل داخلی و خارجی، خط رنوی، تکسوی، اپرون، تعمیر استیشن اطفائیه، تاسیسات سوختگیری، ،تعمیر استیشن هواشناسی و مرکز مخابره وترافیک فضایی بشکل اساسی اعمار و ساختمان گردیده، خط رنوی میدان هوائی بین المللی هرات دارای    m3014  طول  m45  عرض ورمپ آن40000  مترمربع بوده که ارتفاع ان از سطح بحر در حدود(1003) متر میباشد.  به منظور رهنمایی وارائه خدمات بهتر طیارات استیشن های VOR/DME  احداث ومورد استفاده قرارداده شد،توجه جدی به تامین امنیت فضایی پروازهای ملی وبین المللی مطابق به انکس 17 سازمان بین المللی ایکاو مبزول گردیده  چنانچه درحال حاضر بیشتر پروازهای  داخلی و در یک هفته دو مرتبه پروازهای بین المللی وهمچنان پرواز نظامی از این میدان هوایی بین المللی انجام میشود ، میدان هوائی بین المللی هرات از جمله  میدان هوائی  بوده که روزانه بیشترین پرواز در آن صورت میگیرد. اداره مستقل هوانوردی ملکی مطابق پلان و اهداف خویش مسئولیت فراهم اوری تسهیلات و خدمات را درتمام میادین هوائی کشور به عهده دارد