dir="rtl"> میادین هوایی بین المللی | Civil Aviation Authority of Afghanistan. 2017

میادین هوایی بین المللی

میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به فاصله ۵ کیلومتر از مرکز شهر کابل قرار دارد ویکی از مهمترین میادین هوایی کشور محسوب میگردد که مرکز بزرگ نیرویهای امنیتی نیز در اینجا واقع شده و این میادین گنجایش بیشتر از صد فروند طیاره را همزمان دارا است.

قبلا این میدان هوایی بنام میدان هوایی بین المللی کابل یاد میشد که در سال ۲۰۱۴ به پاس خدمات حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، این میدان هوایی توسط پارلمان و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، رسمآ بنام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مسمی گردید.

این میدان هوایی در دهه اخیر بشکل مدرن توسعه داده شد و ترمینل جدید برای این میدان هوایی ساخته شده و از ترمینل سابقه آن به منظور پروازهای داخلی استفاده میشوند. در گوشه و کنار این میدان هوایی مراکز نظامی ساخته شده از جمله نیرویهای نظامی ایالت متحده امریکا، ناتو، آیساف و نیروی هوایی افغانستان و پولیس ملی افغانستان به منظور تامین امنیت مسافرین و ترمینل در این میدان حضور دارند.