بودجه

توضیحات در مورد بودجه انکشافی و عادی:

۱. اصل بودجه انکشافی سال ۱۳۹۸ مبلغ 4,171,379,864.80 افغانی بوده است.

۲. مجموع مصرف 3,971,447,688.82 افغانی بوده است.

۳. فیصدی مصرف ۹۵.۲۱٪ می‌باشد.

بودجه عادی منظور شده اداره هوانوردی ملکی در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۳۵۷۵۲۸۳۲۹ افغانی بوده که از شروع سال مالی ۱۳۹۸ الی ختم سال مالی ۱۳۹۸ (۳۳۴۷۷۸۴۰۷) (۹۴٪) آن به مصرف رسیده است.