جریان مکمل کنفرانس خبری هیئت رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی

جریان مکمل کنفرانس خبری هیئت رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی

سخنرانی محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در بازدید تخنیکی از میدان هوایی جدید ولایت خوست

سخنرانی محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در بازدید تخنیکی از میدان هوایی جدید ولایت خوست

بیشتر