صحبت رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در مورد مسدود بودن فضای پاکستان