سخنرانی داکتر محمد قاسم وفایی زاده در مراسم معرفی ریس عمومی اداره هوانوردی ملکی