سخنرانی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی در کنفرانس خبری گزارش دهی به ملت