کنفرانس خبری رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی – بخش اول