سخنرانی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی بمناسبت روز جهانی زن