امضای تفاهم نامه استخدام ۷۰ تن از خانم ها بصورت کار آموز از طریق برنامه پروموت در اداره هوانوردی ملکی افغانستان

الیوم چهارشنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۷ تفاهم نامه استخدام ۷۰ تن از خانمها به صورت کارآموز بین اداره هوانوردی ملکی و پروژه پروموت امضاء گردید که در این برنامه محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی و محمد هارون میر نماینده بخش پروموت در حضور داشت تعدادی از روئسا، آمرین و کارمندان اداره هوانوردی ملکی این تفاهم نامه را امضاء نمودند.


قرار است در این برنامه ۷۰ تن از دختران به صورت کار آموز در اداره هوانوردی ملکی جذب گردد که در دور اول ۴۰ تن از دختران، امروز به اداره هوانوردی ملکی معرفی گردید و ۳۰ نفر دیگر در دور بعدی جذب می گردد که افراد متذکره در ریاست های منابع بشری، مالی و اداری، عواید، پلان و پالیسی، هواشناسی، میادین، تنظیم ترافیک هوای و سایر ریاست های اداره هوانوردی ملکی استخدام می گردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
10 دلو1397