دیدار رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با رئیس انسجام کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در دفتر کارش با آقای عبدالمالک دستیار رئیس انسجام امور کابینه اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی و سه تن از کارشناسان اداره امور نیز حضور داشتند.


در این نشست سافت ویر task management توسط یک تن از کارشناسان اداره امور به معرفی گرفته شد که از این سافت ویر برای ارسال مصوبات کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و هدایات رئیس جمهوری به سایر ادارات استفاده میشود و بر عکس ادارات از این طریق اجراآت و گزارش شان را با اداره امور و ریاست جمهوری شریک می سازند.
این سافت ویر بخاطر راپور دهی الکترونیک ادارات به ریاست جمهوری مورد استفاده قرار میگیرد که از این طریق معلومات و گزارش بدون ضیاع وقت به مراجع مربوطه ارسال شده و هدایات لازم برای ادارات ارسال میگردد.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۶ حوت ۱۳۹۶