دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با معاون بانک انکشافی اسیایی

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در دیدار با شنی کامبل معاون بانک انکشافی اسیایی در رابطه به همکارهای این بانک با بخش هوانوردی ملکی صحبت کرد.


در این دیدار روی حمایت بانک انکشافی اسیایی از سکتور هوانوردی ملکی و علاقه مندی سرمایه گذاری در بخش پروژه های هوانوردی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دراین نشست بر حمایت بانک انکشافی اسیایی از اداره هوانوردی ملکی افغانستان در راستای خود کفایی ان تاکید شده و بانک متذکره از انتقال مسئولیت های مدیریت حریم فضایی کشور از نیروهای بین المللی به این اداره ستایش صورت گرفت.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
27 جدی 1396