برگزاری جلسه ریاست های تخنیکی تحت ریاست معین عملیاتی

جلسه کاری ریاست های تخنیکی اداره هوانوردی ملکی به ریاست کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی با حضور روئسای بخش های مربوطه برگزار شد. در ابتدا جلسه، تمام روئسا گزارش کاری ماه اسد شان را ارایه نموده و در زمینه بحث های مفصل و همه جانبه صورت گرفت. متعاقباً معین عملیاتی در مورد صحبت نموده و گفت برگزاری چنین جلسات جهت بهبود امورات کاری، تشخیص مشکلات و رسیدگی فوری به آنها ضروری می باشد.


وی افزود ریاست های تخنیکی اداره هوانوردی ملکی، وظایف بس مهمی را انجام میدهند، بناءً مسئولین تمام ریاست ها وظایف محوله شان را باید به موقع و درست انجام دهند.
در اخیر جلسه فیصله شد که ریاست ها، پلان ماه سنبله شان را ترتیب و برای معینیت عملیاتی اداره ارایه کنند.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
6 سنبله 1397