دیدار رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی با رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه

محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در دیدار با رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه روی چند پروژه توسعه هوانوردی صحبت کردند.


توسعه و معیاری سازی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و همچنان ایجاد گمرک جدید در میدان هوایی بین المللی کندهار از جمله موضوعاتی بود که در آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این دیدار احمد الله فیضی رئیس میدان هوایی بین المللی کندهار و انجینیر حامد نوری سرپرست ریاست میادین نیز حضور داشتند.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
8 دلو 1396