جلسه ریاست های تخنیکی به ریاست معینیت عملیاتی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد

جلسه کاری ریاست های تخنیکی اداره به ریاست کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی و روئسای بخش های ذیربط برگزار شد.


در ابتدا جلسه، تمام روئسا گزارش کاری ماه جوزا شان را ارایه نموده و در زمینه بحث های مفصل و همه جانبه صورت گرفتند، و متعاقبا معین عملیاتی در مورد صحبت نموده و گفت برگزاری چنین جلسات جهت بهبود امورات کاری، تشخیص مشکلات و رسیدگی فوری به آنها ضروری می باشد.
وی افزود ریاست های تخنیکی اداره هوانوردی ملکی، وظایف بس مهمی را انجام میدهد و کوچکترین کمبودی و نواقص در اجراآت آنها میتواند مشکلات زیادی را بوجود آورند، بنا مسئولین تمام ریاست ها وظایف محوله شان را به موقع و درست انجام دهند.
در اخیر جلسه فیصله کردید که ریاست ها، پلان های ماهوار شان را ترتیب و برای معینیت عملیاتی اداره ارایه نمایند و در ضمن مشکلات و چالشهای که سد فعالیتهای شان است نیز کنجانیده شوند.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
13 سرطان 1397