امضای قرارداد تیل مورد نیاز اداره هوانوردی ملکی

قرارداد تیل مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی، امروز (چهار شنبه ۱۳ سرطان) توسط داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره هوانوردی ملکی و نماینده شرکت برنده قرارداد به امضا رسید.


داکتر وفایی زاده هنگام امضای این قرارداد تاکید کرد که شرکت قراردادی، تیل مورد نیاز اداره هوانوردی ملکی را طبق این قرارداد تهیه و تدارک نمایند و در زمان معینه در اختیار این اداره قرار دهند. هزینه مجموعی این قرارداد مبلغ( ۴۶۲۲۱۵۰) افغانی میباشد که از بودجه اداره هوانوردی ملکی پرداخت میگردد.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
۱۳ سرطان ۱۳۹۷