بازدید معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی از جریان امتحان محصلین انستیتوت هوانوردی ملکی

کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی اداره هوانوردی ملکی امروز از جریان امتحان سمستر بهاری محصلین انستیتوت هوانوردی ملکی بازدید نمود. نماینده اداره تعلیمات مسلکی، رئیس انستیتوت هوانوردی ملکی و تعداد از روئسای اداره هوانوردی ملکی نیز حضور داشتند.


سالانه ده ها تن از بخش های ATC و CNS از انستیتوت هوانوردی ملکی فارغ میگردد که بعد از فراغت در بخش های مسلکی و تخنیکی اداره هوانوردی ملکی جذب شده و مصروف انجام خدمت می باشند.
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
۱۶ سرطان ۱۳۹۷