گوشه ای از فعالیت های بخش کارگوی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

 شرکت افغانی واقع در شمال افغانستان، 18.4 تُن قالین دستباف و گلیم را از طریق هوا از میدان هوائی بین المللی حامد کرزی به هامبورک المان صادر کرد. این انتقال اموال به کمک و حمایت پروژۀ تجارت وعوایدافغانستان ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحد امریکا(USAID/ATAR) صورت گرفته است. پروژۀ تجارت وعواید افغانستان به صادر کنندگان افغان کمک می کند تا از پُل های هوایی در حال ظهور که بین افغانستان وبازارهای جهانی تشنه محصولات افغانی ایجاد می شود استفاده بهتر و بیشتر صورت بگیرد