گزارش تصویری از کنفرانس مطبوعاتی هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
25 قوس 1396