مجلس هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی

این مجلس تحت ریاست محمود شاه رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با حضور داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی، کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی و روئسای این اداره برگزار شد.


طبق معمول در این مجلس هیات رهبری روی مسایل مشترک کاری و بهبود روند اجراآت اداری بحث صورت گرفت.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
8 دلو 1396