معرفی سرپرست ریاست میدان هوایی بین المللی هرات

احمد شهیر صالحی در بست رتبه دوم به حیث سرپرست ریاست میدان هوایی بین المللی هرات معرفی شد. در محفلی که به همین مناسبت در شهر هرات برگزار شده بود؛ هیاتی عالی رتبه اداره مستقل هوانوردی ملکی، کپتان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی و فرید احمد روان رئیس منابع بشری این اداره و هم چنان شماری از روئسا و مقام های محلی ولایت هرات نیز اشتراک داشتند.


کپتان غلام جیلانی وفا، معین عملیاتی اداره مسقل هوانوردی ملکی، هنگام معرفی آقای صالحی به حیث سرپرست میدان هوایی بین المللی هرات گفت که عهده دار شدن سمت های دولتی فرصت بسیار خوب برای خدمت به وطن و تمام شهروندان کشور است.
او از سرپرست جدید میدان هوایی بین المللی هرات خواست که هیچ گونه سعی و تلاش در جهت بهبود مدیریت و عرضه خدمت به استفاده کنندگان ترانسپورت هوایی دریغ نکند.
گفتنی است که احمد شهیر صالحی براساس پیشنهاد اداره مستقل هوانوردی ملکی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به حیث سرپرست ریاست میدان هوایی بین المللی هرات گماشته شده است. برای جناب ایشان و تمام همکاران ما در میدان هوایی بین المللی هرات، از بارگاه ایزد منان توفیقات مزید خواستاریم.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
11 دلو 1396