جلسه عملیاتی اداره هوانوردی ملکی برگزار شد

جلسه عملیاتی اداره هوانوردی ملکی، امروز دو شنبه تحت ریاست داکتر محمدقاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و با حضور داشت امانزیب انصاری،

معین پلان و پالیسی و تعدادی از رؤسا و کارمندان این اداره برگزار شد.

در این جلسه طبق آجندا روی موضوعات مختلف عملیاتی این اداره به‌صورت مفصل بحث صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
17 سنبله 1399