امضای قرارداد بازسازی بخشی از تاسیسات ریاست خدمات تخنیکی اداره مستقل هوانوردی ملکی

قرار داد ساخت بخشی از تاسیسات مربوط به ریاست خدمات تخنیکی اداره مستقل هوانوردی ملکی امروز (دوشنبه 7 جوزا) به امضا رسید.


این قرارداد توسط داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی و رئیس شرکت برنده، امضا شد.

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
7 جوزا 1397