دیدار محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با مسئولین وزارت تجارت

رئیس اداره مستقل هوانوردی ملکی در دفتر کارش با مسئولین وزارت تجارت در دفتر کارش بحث و گفتگو کرد.
در این دیدار که شهید مراد رئیس دفتر، حامد نوری سرپرست ریاست میادین و Stephen Irwin مسئول پروژه ATAR در بخش هوانوردی حضور داشتند؛ روی موارد ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت:
– اختصاص بودجه از سوی وزارت تجارت بخاطر انتقال اموال تجاری از دهلیز هوایی برای سال آینده
– مشخص شدن مسوولیت ها وظایف ادارات ذیدخل در بخش one stop shop
– اقدامات لازم بخاطر هماهنگی ادارات در قسمت ساخت Air cargo Export processing zone
– تدابیر جدی برای بازسازی ترمینل کارگو در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی.
میان هیات رهبری این اداره دولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
آمریت اطلاعات و ارتباط عامه
۱۰ عقرب ۱۳۹۶