بحث و گفتگو میان رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی و سفیر چین مقیم کابل در مورد گسترش همکاری ها در عرصه هوانوردی