نشست مشترک رئیس اداره هوانوردی ملکی با سرپرست وزارت مالیه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی