دیدار معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی با کارمندان جدید بخش تدارکات