سفر معین عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی به دوشنبه تاجکستان به هدف امضای توافق نامه همکاری