گزارشات

فشرده گزارش کارکرده گی ریاست های مربوط معینیت عملیاتی اداره مستقل هوانودری ملکی

بابت ماه میزان  سال 1397

 به منظور رسیدگی به مسایل کاری  واجرات ریاستهای مربوط به معینیت عملیاتی که درآن روئسای بخش های ذیربط حضور داشتند بتاریخ 8میزان  1397 جلسه دایر که در ابتدا تمامی روسای  محترم پلان کاری ماه میزان   خویش را تشریح نموده و در زمینه  بحث های مفصل وهمه جانبه گردید؛ که بعدا فیصله بعمل آمد تا روئسای محترم مطابق به پلان های ترتیب  شده اجراات برج میزان  سال 1397 خویشرا به شمول چالشها ومشکلات موجود و پیشنهادات مشخص بخاطر بهبود امور به معینیت عملیاتی  نیز ارائه بدارند که بقرار ذیل فشرده گزارش کاری هریک از ریاستها بقرار ذیل میباشد

1-گزارش کاری ماه میزان  ریاست هواشناسی :

 • تهیه راپورهای بریفنگ میدان هوائی بین المللی حامد کرزی جهت مصونیت پروازهای داخلی وخارجی جمع آوری سه راپور سینا پ اصلی وفرعی وارسال آن  توسط  (GTS )
 • تهیه (7) راپور هوشداردهی حوادث طبیعی قبل ازوقوع حوادث مانند ، طوفانها ، احتمال وقوع سیلابها ونشرنمودن آن ازطریق ویب سایت ریاست هواشناسی به ارگانهای ذیدخل
 • تجدید نمودن راپورهای اوضاع جوی توسط تیم فورکاست بشکل همه روزه
 • دریافت و تحلیل پارامترهای اوضاع جوی از 25 استیشن هواشناسی مرکز وولایات کشور صورت گرفته است
 • جمع اوری و محاسبه تابلوهای ماهوار اقلیمی از استیشنهای مرکز وولایات صورت گرفته است
 • کنترول وارزیابی از راپور های واصله از استیشنهای مرکز وولایات کشور صورت گرفته است
 • تهیه ارقام هواشناسی برای موسسات ذیعلاقه، در این ماه 8 فرمایش تهیه و ارسال گردیده است
 • تحقیق و تهیه رساله تحت عنوان تحلیل روی تاثیر آبیاری بالای رشد گیاهان
 • تحقیق و تهیه رساله تحت عنوان تاثیر رژیم حرارتی 10 استیشن
 •  ثبت و راجستر پدیده های جوی مانند (درجه حرارت ، رطوبت ، بارندگی ، فشار ، درجه حرارت خاک ، مقدار کل ابر ، سمت و سرعت باد و درجه حرارت اعظمی و اصغری) درج آن در کمپیوتر و ترسیم گرافهای آن بعد از تحلیل و ارزیابی گرافهای متذکره
 • اخذ راپور های همه روزه استیشن های مرکز وولایات کشور توسط  دستگاه مخابره SSB و تیلفون مبائیل و انترنیت توسط تیم مسلکی مخابره هواشناسیشفت واردراوقاتمعین اخذ وارسال  بهمدیریت پیشگوئی اوضاع جویجهت تهیه فوروکاست
 • جمع آوری  راپور سیناب های اصلی و سیناب های فرعی  توسط تیم مسلکی مخابره هواشناسی  از ۱ الی اخیر برج میزان بدون وقفه  همه روزه بوسیله دستگاه مخابره SSB  و یا تیلفون اخذ گردیده و به آدرس سیستم جهانی تیلکمونیکیشن ( GTS ) ارسال میگردد
 • حفظ ومراقبت از دستگاه های جریان برق ثابت (UPS)   و دیزل جنراتور ، دستگاه مخابره  SSB توسط تیم انجینری مسلکی برق صورت گرفته است
 • نهیه سامان آلات مشاهداتی هواشناسی برای فعال سازی استیشن هواشناسی میدان هوائی بسشن ولایت هلمند تکمیل گردیده و توسط یک تیم تخنیکی ارسال و نصب گردید.
 • همکاری تدریسی اساسات برق مدیر عمومی انجینری برق برای شاگردان انیستیتوت عالی هوانوردی
 • کنترول همه روزه از سیستم Afghan web از چگونگی کار و فعالیت آن
 • تهیه وترتیب کتاب رهنمای مشاهدات فشار هوا برای میدان بسشن آماده و ارسال گردید
 • ارتقای ظرفیت در بخش سامان آلان منول( بارومیتر) و همچنان یک نفر دربخش مشاهدات
 • ارسال قرطاسیه فنی و مشاهداتی یک ساله 24 استیشن
 • اعیار دیتا لاگر میدان هوایی بلخ با مشوره شرکت الیت
 • تهیه و ارسال ترمامیتر حد اکثر درجه حرارت و حد اقل درجه حرارت به استیشن هواشناسی ولایت لوگر

مشکلات وچالش ها :

 • کمبود سامان وآلات تخنیکی ومشاهداتی هواشناسی
 • کمبود لابراتورهای چک سامان وآلات هواشناسی
 • کمبود امتیازات و ماکولات برای کارمندان
 • کمبود پرسونل فنی ومسلکی در اسیشتنهای ولایات کشور
 • عدم تسهیلات و معیشت کاری دراستیشن های ولایات

علت ودلایل عدم اجرا پلانها :

ندارد

پیشنهادات :

 • دستگاه اتومات ومنول قرارداد ماشین وآلات فنی لابراتور جهت Calibration
 • کمبود تشکیل استیشنهای ولایات IT کمبود بست
 • جلب وجذب کادر فنی ومسلکی
 • تهیه و خریداری پرنتر A3 درقسمت نشر وچاپ نقشه های تحقیقاتی
 • اخذ امتحان بست های استیشنهای ولایات درمرکز

2-گزارش کاری برج میزان  ریاست امنیت هوانوردی ملکی:

 • چک و ارزیابی اسناد های آموزگار شرکت هوائی کام ایر(Avsec Airline Instructor) با درنظرداشت الزامات برنامه آموزشی امنیت هوانوردی ( NCASTP ) و Doc 8973 ایکاوغرض تائیدی و منظوری اداره هوانوردی صورت گرفت.
 • سروی در مطابقت با الزامات برنامه ملی امنیت هوانوردی (NCASP) و انکس 17 سازمان بین المللی هوانوردی ملکی از بخش های امنیت هوانوردی میدان هوائی کندز جهت شناسایی نواقص کتگوری های امنیت هوانوردی (- CriticalNon Compliance) انجام شد.
 • سروی از میدان هوائی هلمند (بُست) به اساس الزامات برنامه ملی امنیت هوانوردی و استندرد های سازمان بین المللی هوانوردی ملکی  ICAO)) از بخش های مختلف امنیت هوانوردی آن میدان هوائی صورت گرفت.
 • ایجاد وشامل ساختن میادین هوائی کندز، هلمند، زرنج و فراه در (National Avsec Data Base) مفتشین امنیت هوانوردی.
 • ارسال گزارشات سروی میادین هوائی فوق الذکر همراه با ملاحظات و هدایات مقام محترم اداره هوانوردی به بمنظور حل رفع نواقص بخش های امنیت هوانوردی به ارگانهای ذیدخل صورت گرفت.

مشکلات وچالش ها :

 • عدم همکاری ارگانهای ذیدخل

علت ودلایل عدم اجراا :

     ندارد

پیشنهادات :

      ندارد

3-گزارش کاری ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی بابت ماه میزان  سال 1397:

 • ارایه خدمات کنترول ترافیک هوائی به 9413 پرواز که از جمله به تعداد 2361 پرواز ملکی  و7052 پرواز نظامی میباشد  که در برگیرنده 4738 نشست و 4675 ان برخاست  میباشد صورت گرفته است.
 • به تعداد دو تن از کارمندان میدانهای هوائی ترینکوت وجلال آباد که مصروف آموزش در مدیریت کنترول تاور میدان هوائی بین المللی حامد کرزی میباشند بعد از سپری نمودن آموزشهای ابتدائی واخذ امتحان (انتریو) شامل پروسه آموزش عملی گردیده اند.
 • پروسه آموزش عملی به تعداد (9) تن  از کارکنان باالمقطع در بخش کنترول ترافیک  هوائی در مدیریت عمومی کنترول تاور میدان هوائی بین المللی حامدکرزی به شکل نورمال آن ادامه دارد .
 • پروسه آموزش عملی محترم فهیم فرزند محمد نعیم کارمند ترافیک ومخابره میدان هوائی بین المللی هرات در بخش کنترول ترافیک هوائی در مدیریت عمومی کنترول تاور میدان هوائی بین المللی حامد کرزی آغاز گردیده است.
 • ارائیه خدمات کنترول ترافیک هوائی از جانب مدیریت عمومی کنترول حریم هوائی برای 15429 پرواز  که از جمله 7949آن عبوری و 3461 آن نظامی  و 4019 آن ملکی میباشد صورت گرفته است.
 • امتحان انگلیسی از چهار تن از کارمندان در بخش زبان انگلیسی اخذ شد که از جمله یک تن توانست به درجه LEVEL 4 بدر آید وسه تن دیگر آنها موفق به LEVEL 3 شده اند .
 • ادامه روند آموزشهای تیوری وعملی کنترولری برای کارمندان توسط ترینر های خارجی کمپنی RMS به معیارهای
 • به تعلیق در آمدن پروسه آموزش (9) تن از کارمندان کنترول حریم هوائی که نتوانستن دروس خویش را بطور موافقانه به پیش ببرند که اسناد ان غرض تصمیم گیری ترتیب وتقدیم گردیده است.
 • به تعداد پنج تن از کارمندان پروسه اموزش خویش را بطور موفقانه به پایان رسانیده ومستحق توزیع لایسنس میباشند.
 • ارایه خدمات ترافیک هوائی در بخش کنترول تقرب پروازها با معیارهای بین المللی برای 8180 پرواز که از جمله 1630 پرواز ملکی ، 5890 پرواز نظامی و653 پرواز طیاره بدون سرنشین ، 10 پرواز عبوری و 5 پرواز هلیکوپتر میباشد صورت گرفته است.
 • اخذ امتحان عملی ازیک تن از کارمندان کنترول تقرب پروازها در بخش ARRIVAL SCOOP که ایشان میتواند بطور مستقلانه در همه بخشهای کنترول تقرب پروازها اجرای وظیفه نماید.
 • امتحان زبان انگلیسی از کارمندان کنترول تقرب پروازها اخذ که همه آنها به درجه LEVEL 4 موفق گردیدند.
 • پیشبرد روند اموزش عملی کارمندان در بخش کنترول تقرب پروازها به همکاری کمپنی RMSادامه دارد.
 • اخذ موافقانه امتحان ماهانه تیوری از کارمندان کنترول تقرب پروازها
 • برنامه آموزش عملی کارمندان مدیریت اطلاعات پرواز PIB در بخش فلایت پلان به شکل قناعت بخش به پیش میرود.
 • پروسه آموزش کارمندان اطلاعات پرواز PIB در بخش جپسن بشکل قناعت بخش آن ادامه دارد.
 • ارسال 601147 فلایت پلان شرکت های هوائی از طریق دستگاه AFTN به مراجع مربوطه .
 • منتشر کردن به تعداد G سریس ، 800 نوتم ،‌D سریس و 900 نوتم وسریس 7 میباشد.
 • جمع اوری معلومات پیرامون تغیراتیکه در میادین هوائی دو ویر ، حامد کرزی ، بامیان ، فیض آباد ، کندز  ، هرات ، کابل  ومزارشریف ، جلال آباد ، کندهار وشنک .
 • منتشر نمودن AIP AIRAC AMDT 004/18 در ویب سایت اداره هوانوردی ملکی
 • به تمام درخواستی های که از مجرای دیپلوماتیک جهت صدور مجوز به پروازهای دیپلوماتیک مواصلت ورزیده است رسیدگی صورت گرفته است.
 • اسناد اموزشی انعده کارمندان داخلی وخارجی پروسه اموزش شان تکمیل گردیده مورد بررسی قرار گرفته وغرض توزیع لایسنس به ریاست محترم مصونیت پرواز راجع گردیده است.
 • پروسه ثبت آسناد اموزشی کارمندان کنترول ترافیک هوائی کشور در دیتابیس ادامه دارد.
 • پروسه ترتیب جوابات به سوالات سازمان بین المللی هوانوردی ملکی ایکاو در حدود 30 فیصد به پیش رفته است.
 • بازدید سرپرست ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی از جریان امتحان صنف رشته ترافیک هوائی در انستیتوت هوانوردی ملکی.

مشکلات وچالش ها :

 • نبود شعبه سازی (SIMULATOR) باعث کندی پروسه اموزش عملی کارمندان کنترول تقرب پروازها گردیده است.
 • زمانگیر پروسه استخدام کارکنان در بست کمبود اینریاست
 • عدم تهیه وخریداری رنگ پرنتر دستگاه AFTN به وقت وزمان معین آن

علت ودلایل عدم اجرا پلان :

     ندارد

پیشنهادات :

 • اغاز پروسه اموزش عملی برای شش تن از کارمندان کنترول حریم هوائی که در بخش هماهنگی انجام وظیفه میدارند.
 • استخدام کارمندان مسلکی در بست های کمبود AIS .
 • تهیه رنگ پرنتر دستگاه AFTN به وقت وزمان معین ان

4-گزارش کار ی ریاست خدمات تخنیکی بابت ماه میزان  سال 1397:

·         انتقال دو عدد ترانسمیتر توسط طیاره UN به دستگاه مخابروی  VSAT میدان هوائی میمنه درشروع برج میزان.

·         تریننگ نظری دستگاه های مایکرویف ازطرف شرکت قراردادی Akdinez  به کارمندان فنی اینریاست از تاریخ 24/6/1397 شروع الی تاریخ 18/7/1397ادامه داشت و بطور موفقانه به پایان رسید.

·         یکپایه IDU دستگاه  VSAT سایت انستیتوت هوانوردی جهت ترمیم به کمپنی RMS انتقال گردید.

·         یکپایه ترانسمیتر جهت ترمیم دستگاه  VSATمیدان هوائی هرات ازکمپنی  RMSبه آن میدان هوائی انتقال گردید.

·         اعزام تیم تخنیکی غرض ترمیم وفعال نمودن دستگاه VSAT  میدان هوائی میمنه وکارهای ذیل را انجام داده اند:

تغیرمکان دستگاه VSAT در آن میدان هوائی،نصب دیش آنتن ودوعدد ترانسمیترهاصورت گرفت اما مشکل در IDUموجود بود فعال نگردید وعنقریب یک عدد IDU جدید از کمپنی  RMS اخذ نموده وجهت فعال نمودن دستگاه متذکره بمیدان میمنه توسط تیم تخنیکی اینریاست انتقال میگردد.

·         یک تعداد پرزه جات عارضه دار دستگاه  VSATمیدان هوائی میمنه غرض ترمیم به کمپنی  RMSانتقال گردید.

·         طی مراحل انوایس محصول بندوید برج اکتوبر 2018 دستگاه VSAT به کمپنی Spacecom.

·         اخذ اجازه دخولی انجنیران شرکت Akdinezجهت سروی وبررسی پروژه مایکرویف ازساحات میادین هوائی هرات، کندهار،بگرام وحامدکرزی.

·         اسناد خریداری دستگاه ریموت کنترول ILS/DVOR/DME ناصبه میدان هوائی بین المللی حامد کرزی به آمریت تهیه وتدارکات غرض طی مراحل تدارکاتی سپرده شده.

·         عارضه دستگاه DVOR/DME میدان هوائی هرات توسط تیلیفون وپرسونل تخنیکی آن میدان هوائی برطرف گردید.

·         جلسات ومذاکرات دررابطه به تهیه سیستم رادارها با کمپنی تالس در جریان است.

·         اخذ گزارشات یومیه وماهوار ازچگونگی فعال سازی  29 سایت MLAT که مجددآ فعال گردیده است از کمپنی ACG.

·         آخرین انوایس پرداخت 4,5% بابت حفظ ومراقبت دستگاه های MLAT به تاریخ 15/8/2018  الی 15/9/2018 بریاست مالی واداری ارسال شده است.

·         کار نصب یک سیت مایکرویف سیستم MLAT در سایت ACG تعلقه میدان هوائی بین المللی حامدکرزی در جریان قراردارد.

·         ترمیم یکعراده موتر اطفائیه میدان هوائی مولانا جلال الدین محمد بلخی توسط یکنفر کارمند فنی ایریاست وریاست میدان هوائی حامدکرزی.

·         تبدیلی  مبلائیل 12 عراده وسایط مرکز اداره درورکشاپ موتر صورت گرفته.

·         نظارت از تثبیت عوارض 7 عراده وسایط مرکز درورکشاپ موتر صورت گرفته.

·         اعزام یکنفر کارمند فنی اینریاست غرض ارائه خدمات تخنیکی به میدان هوائی بسشن.

·         اعزام تیم تخنیکی به میدان هوائی بسشن غرض ترمیم ونصب چراغ های رنوی لایت ،تکسوی،وجنراتورهای مولدبرق آن میدان هوائی.

·         اعزام یک تن کارمند فنی به میدان هوائی میمنه غرض انتقال دو پایه انجن جنراتور دستگاه  VSATاز یک محل به محل دیگر وهمچنان فعال سازی جنراتورهای آن میدان هوائی.

 • اعزام تیم تخنیکی به میدان هوائی غزنی غرض تثبیت لایحه مصارف روغنیات وموادسوخت انجن جنراتور دستگاه VSAT آن میدان هوائی
 • اعزام تیم تخنیکی به میدان هوائی کندهار غرض حفظ ومراقبت از انجن جنراتور های مولد برق وسیستم برق شهری آن میدان هوائی.
 • ارسال بطری های مورد نیاز انجن جنراتورها به میادین هوائی غزنی وخوست.
 • اجرای نوکریوالی شفت وار توسط کارمندان فنی اینریاست دربخش های مخابره،برق وتهویه هوا درکمپنی RMS میدان هوائی بین المللی حامد کرزی جریان دارد.
 • اجرای نوکریوالی شفت وار کارمندان فنی اینریاست در دستگاه VSAT مرکزی دوم درساحه انستیتوت هوانوردی ملکی جریان دارد.
 • پنج تن از پرسونل اینریاست در انستیتوت هوانوردی ملکی مطابق تقسیم اوقات درسی مصروف تدریس محصلین انستیتوت می باشند.
 • توظیف سه تن کارمندان فنی ومسلکی اینریاست در ترکیب هئیات خریداری، معاینه و داغمه جات درمرکز اداره.
 • دروس عملی ونظری پرسونل بخش رادار در ساحه جریان داردوجلسات با کمپنی تالس درمورد پیشرفت کاردستگاه WAM/ADS-B .

مشکلات وچالش ها :

 
 • سفریه وکرایه راه پرسونل نظر به مکتوب ریاست مالی واداری باید طی 10 روز اجرآ گردد اما به وقت وزمان اجرآ نمیگردد.
 • عدم تقرر یک تن آهنگر وسایط طور باالمقطع درورکشاپ موتر.

علت ودلایل عدم اجرا :

·         اعتراض دراسناد  سفر (تکت کرایه موتر وبل مصرفیه) ازطرف مدیریت محترم حواله جات.

·         تبدیل شدن سال مالی وزمانگیر بودن پروسه تدارکاتی وطی مراحل آن.

·         عدم پرداخت سفریه وکرایه رفت وآمد کارمندان فنی درزمان معین.

·

پیشنهادات :

 • یک سال قبل بودجه ازطرف این اداره درنظر گرفته میشود اما در دفاتر تدارکات چالش های غیرقانونی به نظر میرسد.
 • پرداخت سفریه وکرایه راه کارمندان همچنان اجرای پول قرارداد از طرف شعبات مربوطه به وقت وزمان معین صورت گیرد تا در کارها سکتگی رونما نگردد.
 • همکاری ریاست میدان هوائی حامدکرزی در انتقال پرزه جات ازکمپنی RMS بریاست خدمات تخنیکی وبرعکس آن.

5- گزارش کار ی ریاست محترم مصونیت پرواز بابت ماه میزان  سال 1397:

 • اشتراک و دایر نمودن جلسه بتاریخ 1/7/1397مدیریتی با مدیران شعبات و بورد مسلکی در مورد ترتیب وتنظیم دوسیه هاْ، مکاتب واسناد های دفتر
 • اشتراک و دایر نمودن جلسه بتاریخ 2/7/1397با مدیریت لایسنس و اپریشن راجع به  ICAO Audit  به همین روز دوباره جلسه با بورد مسلکی در مورد USOAP- CMAوهم اجراات روزمره و جوابات در مقابل مکاتب واصله
 • جلسه یا میتنگ با مدیریت لایسنس، اپریشن، در باره PQجهت اماده نمودن تمام پروسیجرها واجراات دفاتر ذیربط مطابق اصول که برای بررسی هیْت ICAO Audit اماده باشد
 • تنظیم database غرض file Arrangements
 • جلسه یا میتنگ تحت نظر کپتان وحید ژوندون و کپتان جمال الدین راجع به سوالات PQ جهت امادگی به هیْت ICAO Audit و بررسی اسناد دفاتر قابلیت پرواز، اپریشن، ولایسنسنگ
 • بررسی شرکت هوایی کام ایر بتاریخ 8/7/1397بخاطر تمدید AOC
 • بررسی filing و اسناد مدیریت لایسنسگ تحت نظر ریس مصونیت و پیشبرد امورات یومیه روتین و روزمره
 • ترتیب جلسه یا میتنگ USOAP – SAAQ در بخش لایسنس
 • بررسی Ops Manual داریانا افغان هوایی شرکت در موجودیت کپتان وحید ژوندون
 • اشتراک در جلسه مورخ 11/7/1397 ستندرد سازی Document Arrangements در دفتر ریس عمومی هوانوردی
 • اشتراک و دایرنمودن جلسه با اعضای بورد مسلکی راجع به دوسیه سه نفر کپتان اریانا
 • بررسی ازمیدان هوایی حامد کرزی توسط ریس مصونیت راجع به طیارات که غیر فعال است و بررسی زینه VVIP مربوط شرکت کام ایر
 • اشتراک در جلسه مورخ 15/7/1397 در ریاست منابع بشری جهت شارت لیست نمودن کارمندان مسلکی برای پروسه استخدام شان
 • اشتراک در کار گروپی مدیران شعبات وانسپکتران غرض حل سوالات SAAQ
 • بررسی فایل های عمله پروازی داریانا افغان هوایی شرکت، شرکت هوایی کام ایر، افق شرق، وانجنیران مربوط ان
 • اشتراک در جلسه رهبری به ارتباط USOAP- CMA وهم  ICAO Audit
 • اشتراک در جلسه با معین عملیاتی وتخنیکی راجع به دوسیه های عمله پروازی
 • اشتراک ریس مصونیت درجلسه مورخ 21/7/1397 با WFP و ریس عمومی هوانوردی با اشتراک مستر ستیف
 • بازدید ریس مصونیت پرواز بتاریخ 22/7/1397 ازداخل میدان هوایی حامد کرزی و دیدن از اطاق Air Side، WFP و ACAA FS
 • اشتراک درجلسه هْیت رهبری ریس وهم به همین روز اشتراک درجلسه USOAP- CMA مربوط مدیریت لایسنسگ وبررسی PQ درارتباط به امادگی   ICAO Audit
 • دایر نمودن سیمینار برای پرسونل مدیریت های ذیربط این ریاست به اشتراک ریس مصونیت و هم رهنمایی کپتان وحید زوندون
 • اشتراک ریس مصونیت درجلسه وزارت حج و اوقاف تحت نظر وزیر صاحب حج و اوقاف برای سال ۱۳۹۷
 • جلسه با تتروتیک راجع به پروژهMRO در داخل میدان حامد کرزی
 • رهنمایی امورات تمام بخش ها ودیپارتمنت ها مطابق قوانین صورت گرفت
 • ادامه تعقیب پروسه اجراات لازم در باره تکمیل نمودن ضروریات دفاترزیربط
 • نظربه تقاضای کام ایر که ترننگ سنتر ( Emirates Aviation College Training Center) شان میعاد قانونی ان بتاریخ 10.2018 ((Authorization No.0015 ختم میگردد جهت بازدید و ادیت شان دونفراز طرف بورد مسلکی تعین گردیده اند
 • نظربه درخواست داریانا افغان هوایی شرکت موضوع بخش گذارش مصونیت هوایی در مورد به مسولین بخش سیکوریتی هوانوردی ارتباط گرفته شد
 • چک وبررسی اسناد تمدید لایسنس پیلوت ذاکرالله سلطانی (B737-400, the Currency training docs) F/O)بتاریح 01/07/1397  مربوط شرکت هوایی داریانا افغان اسناد شان جهت اجراات به لاسنسنگفرستاده شد
 • نظر به تقاضا و درخواست مورخ 01/07/1397 شماره 2427/1566 داریانا افغان هوایی شرکت به کمپنی  JAC که در Amman of Jordan موقعیت دارد اجازه داده شد
 • نظر به تقاضا و درخواست مورخ 09.2018 شماره  15331 کام ایر جهت اجاره نمودن طیاره B737-500   دارای راجستریشن UR-UWW  و  MSN 25182  در Ops که بعداز چک وبررسی اسناد طیاره مذکور رضایت بورد مسلکی حاصل وغرض اجراات بعدی به بخش اپریشن تسلیم گردیده است
 • اشتراک در پرزنتشن ICAO  USAOP – CMA که توسط شمیم هریوا انسپکتر کابین سیفتی برگزار گردیده بود
 • نظربه مکتوب دفتر میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به شماره 569 مورخ  17/06/1397 درقسمت همجوار یکی از تکسی وی  این میدان بعداز چک وبررسی نظرخودرا برای اجراات بعدی ابراز نمودند
 • چک وبررسی راجع به ارایه معلومات از طرف شرکت هوایی کام ایر درمورد کپتان عبدالوحید ژوندون کسیکه تازه Type rating of Airbus A340 خویش از کشور ترکیه
 • همکاری درقسمت تمدید شرکت هوایی کام ایر بعداز ابراز نظر بورد مسلکی مصونیت
 • ترتیب وتنظیم فایل های مدیریت اپریشن
 • وریفکیشن سرتفکیت بیمه یا انشورنس هلیکوپتر (MI-8 MTV( دارای ریجستریشن ER-MYA مربوط شرکت هوایی کام ایر.
 • ترتیب وارسال نامه رسمی درمقابل خواست UNHAS برای ایجاد ترننگ سنتر جهت ارتقاْ ظرفیت کارمندان هوایی که خوشبختانه بعداز چک وبررسی واسناد انسترکتر یا ترینران برای شان اجازه داده شد
 • ترتیب وارسال نامه رسمی به کشور مالدویا وتعقیب پروسه امادگی برای چک و انسپکشن پروسهAuthorization to commence investigation درمورد هلیکوپتر
 • Mi-8MTV 1- ER-MHRمربوط کمپنی Mag Aerospace کشور مادویا کی دراین ماه جاری سقوط و دچارسانحه هوایی درولایت بلخ گردیده است
 • همکاری در قسمت تدویر جلسه یا میتنگ مبارزه علیه فساد اداری وترتیب مینوت یا گذارش جلسه در ریاست مصونیت پرواز
 • ترتیب وتنظیم گذارش ماهوار از تمام مدیریت های ذیربط ریاست مصونیت پرواز
 • اجراات و ارایه جواب به مکاتیب واصله
 • اجراات درقسمت منول های شرکت های هوایی اریانا و کام ایر.
 • اشتراک در رمپ انپسکشن طیارات YA-KMIشرکت های هوایی داخلی بعد از هدایت مقام ریاست مصونیت پرواز
 • اجراات در قسمت منول Minimum Equipment List A340 شرکت هوایی کام ایر.
 • اجراات لازم بعد از نظر بورد مسلکی در قسمت CoA چک طیاره Airbus A310 شرکت هوایی آریانا.
 • همکاری درپروسه ریسرتفکیشن شرکت هوایی افق شرق.
 • ترتیب و تنظیم منول های تائید شده شرکت هوایی داخلی کام ایر و اریانا.
 • تنظیم امورات یومیه فایلینگمدیریت عمومی قابلیت پرواز به منظور تنظیم هرچه بهتر
 • به تعداد قطعه لایسنس برای عمله پروازی شرکت هوایی داریانا افغان هوایی شرکت و شرکت هوایی کام ایر توضیح گردید که شامل:
 • ۱ تن چک راید کپتان ، ۱ تن چک راید کو پیلوت ؤ ۵ تن کپتان ۴ تن کو پیلوتؤ ۳ تن انجنیر، ۱تن دسپچر، و ۴ تن مهماندار بود .ومجموعا عواید جمله ۲۲ قطعه لایسنس به اساس رسید تحویلی بانک که قبلا پرداخته است جمله مبلغ (6550 USD   )  شش هزار پنجصد وپنجاه دالر امریکایی میشود.
 • Deviation Request demonstration flight plan پروگرام شرکت هوایی آریانا برای فیز چهارم AAA Recertification مطالعه و با تفاهم تیم ریسرتیفیکیشن به مقام بیشنهاد گردید.
 • مطالعه منول مربوط به مهمانداران شرکت هوایی افق شرق تکمیل و جهت اصلاح به آن شرکت محترم ارجاع گردید.
 • اشتراک در تفتش و تطبیق بروسیجر بروسه ریسرتیفیکیشن شرکت هوایی آریانا و مطالعه و تجدید منول های مرتبط که توسط بروجکت منجر برایم راجع گردد.
 • تجدید سوالات بخش CNS / ATM درسیستم OLF انجام گردید
 • کورس آن لاین CBT در بخش لایسنسنگ تکمیل و امتحان آن موفقانه انجام شد.
 • برای مدت یک هفته موضوعات تریننگ CBT بخش لایسنسنگ با تمام برسونل PEL و انسبکتران سیفتی شریک و کمبودات و بیشنهادات جهت اصلاحات یادداشت گردید.
 • اشتراک در تفتیش یکی از طیارات مربوط شرکت کام برای برواز VVIP
 • ترتیب سکجول و ارایه معلومات برای دیبارتمنت های اداره در مورد بروسه ICAO USOAP CMA
 • بر علاوه اجرای وظایف فوق انجام سایر فعالیت ها مطابق به لایحه وظایف و بلان بیش بینی شده و امور که از طرف ریاست مصوونیت ویا مقام اداره هوانوردی توظیف می گردم.

مشکلات وچالش ها :

 • تکمیل نمودن ترننگ ها یکی از بخش های مهم کاری ریاست مصونیت میباشد که متاسفانه کدام پیشرفت تااکنون صورت نگرفته است
 • عدم تثبیت و اجرای معاش مناسب برای پرسونل مسلکی.
 • کمبود روش های بررسی حادثات وواقعات که بوقوع می پیوندد وکمبود انسپکتران عملیاتی برای چک وبررسی وانسپکشن های دوامدار.
 • نداشتن مهارت های لسان انگلیسی مطابق لزومدید و اصول ACARبرای عمله پروازی,وکارمندان بخش عملیاتی, انجنیران و میخانیکان.
 • نبود امکانات جهت تنظیم وجابجا نمودن پرسونلجدید خصوصا افرادمسلکی، تثبیت دفترهای شان وهم فراهمی پرواگرامهای ICAO, USOAP, CMA که باید به انها به شکل کارگروپی تنظیموایجاد گردد
 • کمبود قرارداد میان انسپکتران Designee (کمکی(

علت ودلایل عدم اجرا :

 • کمبود زمان وعدم توافق کارمندان مسول وسطح رهبری اداره.

پشینهادات :

 • ستندرد سازی تمام بخش ها و همکاری همه جانبه روحیه همکاری بین تمام ریاست های اداره هوانوردی ملکی.
 • ایجاد نمودن ترننگ های مسلکیبه انسپکتران و همکاران مسلکی که یکی ازبخش های مهم کاری ریاست مصونیت میباشد اما تااکنون کدام پیشرفت صورت نگرفته است
 • تطبیق روش وضروریات مطابق طرزالعمل های بین المللی وقوانین اداره هوانوردی افغانستان که ضرورت به خریدلری اجناس دارد ودرحصه اجراات به کندی پیش میرود

6- گزارش کاری ریاست میدان های هوائی بابت ماه میزان  1397 :

 • نظارت ارتطبیق پروژه گمرک میدان هوائی بین المللی حامد کرزی
 • سروی سرک بین رمپ 3-4 و 7-3 میدان هوائی بین المللی حامد کرزی صورت گرفته است
 • بررسی موضوع موجودیت سنگ ریزه ها در رمپ ها و در یافت راه حل اساسی جهت جلوگیری از این مشکل
 • بررسی ساحه میدان هوائی بین المللی حامد کرزی جهت تعین موقعیت اطاق های امن برای پولیس
 • ارزیابی پروژه حفظ و مراقبت میدان هوائی بین المللی هرات و کندهار
 • ترتیب ToR و BoQ برای حفط و مراقبت 10 میدان هوائی محلی
 • همکاری تخنیکی در پروژه های تحت مطالعات امکان سنجی از طرف شرکت تتراتک در میدان هوائی بین المللی حامد کرزی
 • ارزیابی اسناد تخنیکی پروژه مطالعات امکان سنجی میدان هوائی بین المللی هرات و ارایه نظریات تخنیکی جهت اصلاح را پورنهائی.
 • ترتیب پلان جهت ارزیابی پروژه های جفظ و مرقبت میادین
 • سفر به ولایت بلخ جهت سروی و برآورد برای بازسازی تکیسیوی و بررسی موضوع زمین که از طرف وزارت دفاع احاطه گردیده است
 • ترتیب گزارش پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی ریاست میدان های هوائی.
 • ترتیب نقشه های مهندسی اطاق جنراتور در میدان هوائی باد غیس قلعه نو.
 • تعین ساحه دو کاکین صرافی در پارکینگ های B .C میدان هوائی بین المللی حامد کرزی.
 • اشتراک در جلسات مختلف اداری و تخنیکی
 • اشتراک درجلسات هفته وار تدراتک در رابطه به مطالعاتامکان سنجی پروژه های انکشافی میدان هوائی بین المللی حامد کرزی
 • برآورد ثانی پارکینگ های B.C میدا هوائی بین المللی حامد کرزی
 • اشتراک در دو جلسه در اداره تدارکات ملی در رابطه به حفظ و مراقبت میدان های هوائی بین المللی کندهار وهرات
 • تعین موقعیت وجابجا سازی کانتنر های شرکت محترم کام ایر
 • تصحیح و بررسی نمودن تفاهمنامه تفحص و نجات از لحاظ حقوقی و استندرد با همکاری ریاست قوانین و معاهدات اداره مستقل هوانوردی ملکی.
 • ا رایه پرزنتیشن به کارمندان ریاست های مختلف تحت عنوان  نظارت  جهانی هوایی (USOAP
 • تحلیل وتحریرگذارشات تجارتی میادین هوائي ملكي ولايات غرض اجراات وملاحظه شد به مقام رياست
 • تسریع بخشیدن اجراآت کاری یومیه آمریت تفحص و نجات
 • بوجود آوردن هماهنگي درست ميان شعبات كه ارتباط كاري مستقيم با اين مديريت دارد.
 • سایرامورات که ازطرف مقام محترم سپرده ميشود درپرتو قانون ومقررات عندالموقع اجراات قانوني انجام خواهد شد.
 • تصحیح و بررسی نمودن تفاهمنامه تفحص و نجات از لحاظ حقوقی و استندرد با همکاری ریاست قوانین و معاهدات اداره مستقل هوانوردی ملکی.
 • ا رایه پرزنتیشن به کارمندان ریاست های مختلف تحت عنوان  نظارت  جهانی هوایی (USOAP
 • ترتيب لایحه وظایف (موارد تخنیکی ) محلات كه بعد ازموافقه رياست محترم ميدان هوائي بين المللي حامدكرزي به اين اداره ارسال گرديده است.
 • برسی و بازدید ساحات تجارتی میدان هوائی بین المللی حامدکرزی که تازه با مستاجرین عقد قرارداد صورت گرفته است .
 • ارسال کاپی قرارداد های ساحات میدان هوائی بین المللی حامدکزی به میدان متذکره وریاست محترم مالی واداری که  بعد از داوطلبی از وزارت محترم مالیه به این مدیریت راجع گردیده است.
 • ارسال مکاتیب ودرخواست شرکت هایکه تازه میخواهند فعالیت نمایند بعد ازملاحظه شد مقام عالی اداره جهت موافقه به ریاست محترم میدان هوائی حامدکرزی.
 • تحرير گذارشات وموضوعات تجارتي ميدانهاي هوائي ملكي ولايات غرض اجراات وملاحظه شد به مقام رياست
 • ترتيب لایحه وظایف (موارد تخنیکی ) محلات كه بعد ازموافقه رياست محترم ميدان هوائي بين المللي حامدكرزي به اين اداره ارسال گرديده است

مشکلات وچالشها :

 • مرحله هماهنگی جهت دسترسی به ساحات که باید در میدان هوائی بین المللی حامد کرزی سروی و بررسی گردد زمان گیر میباشد.
 • نبود لابراتوار و وسائیل تخنیک
 • نبود واسطه جهت حمل و نقل انجنیران
 • نبود کمپیوتر های کافی و با کیفیت خوب جهت پیشبرد امورات رسمی به شکل موثر و بهتر
 • انترنت و خدمات تکنالوژی معلوماتی دارای کیفیت خوب نیست
 • پروسه خرید تکت رفت و برگشت زمان گیر است

علت ودلایل عدم اجرا :

 • مشکلات و چالش های فوق و فعالیت های که در پلان پیشبینی نشده و کارمندان آمریت ارزیابی به اساس حکم مقام اجراات نموده اند در کل باعث این گردید تا پلان 100% تطبیق نشود. موضوع مهم دیگر این است که پلان از طرف مقام محترم منظور نشد تا طوری رسمی به مدیریت های مربوطه تکثیر و در زمینه اجراات به عمل می آمد. ولی با آنهم مدیریت های مربوطه سعی و تلاش نمودند تا پلان را تطبیق نمایند.

پیشنهادات :

 • پلان باید از طرف مقام محترم و یا ریاست های مربوطه منظور شود.
 • اداره مستقل هوانوردی باید یک لابراتوار مجهز انجنیری را داشته باشد.
 • کمپیوتر ها و وسائیل تخنیکی نا کافی در دسترس انجنیران، کمپیوترهای که قبلاً خریداری شده دارای کیفیت خوب نیست.
 • باید یک واسطه به شکل خدمتی در دسترس انجنیران باشد.
 • برنامه منظم برای ارتقاء ظرفیت انجنیران این آمریت تنظیم شود.

-7گرازش کاری ماه میزان ریاست انستیتوت هوانوردی ملکی:

 • جلسات هفته وار با تیم همکار اولیف گروپ و آماده سازی منول های آموزشی با استندرد های ایکاو جریان دارد.
 • یک قسمت اثاثیه و تجهزات تفریحی محصلین طبق رهنمود تیم اولیف گروپ تکمیل گردیده است.
 • پروسه دور دوم امتحانات مضامین مسلکی رشته ATC از چهارتن محصلین که نمرات معیاری را تکمیل ننموده بودند امتحان اخذ گردیده و در چانس دوم نیز نمره معیاری را تکمیل ننموده اند تا مستحق سرتفکیت گردند.
 • زمین جهت اعمار انستیتوت جدید در ساحه میدان هوایی به همکاری ریاست پلان طبق فیصله جلسه هیئت محترم رهبری اداره هوانوردی ملکی تثبیت میگردد .
 • از هیئت محترم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت بازدید اسناد آموزشی و تحصیلی محصلین انستیتوت دعوت بعمل آمد.
 • از دیپوی مواد غذایی محصلین لیلیه و اطمینان از تاریخ انقضا مواد غذایی صورت گرفت.
 • از ساحات سبز، آشپزخانه لیلیه و سایر شعبات کنترول جدی بعمل آمد.
 • از چگونگی تحقق عملی پیشنهادات انستیتوت   به مقام محترم اداره مستقل هوانوردی ملکی ارسال گردیده و اتخاذ تدابیر در زمینه  کنترول گردید.
 • پشنهاد به قوماندانی محترم پولیس سر حدی و ترتیب فورم های شناسایی محصلین صنوف 14 رشته ترافیک فضایی و CNS که به منظور سپری نمودن دوره پرکتیک و آموزش های عملی در تاور میدان و کمپنی RMS فرستاده شد شاگردان طبق تقسیم اوقات مرتبه  آموزش های عملی و پراکتیکی   را عملا می آموزند.
 • فورم محصلین قابل انفکاک به اداره محترم تعلیمات تخنیک و مسلکی ارسال گردید.

مشکلات وچالشها :

 • عدم اجرای پیشنهادات انستیتوت در رابطه با ده ماده پیشنهادی طبق چک لست اولیف گروپ جهت استندرد سازی .
 • عدم استخدام کارمندان تدریسی، مرکز صحی ، مدیر لیلیه و کارمندان خدماتی.

علت ودلایل عدم اجرا :

 ندارد

پیشنهادات :

 • استخدام هرچه عاجلتر کارمندان انستیتوت طبق سقف تشکیلاتی انستیتوت رویدست گرفته شود.
 • اجرای هرچه عاجلتر پیشنهادات انستیتوت در رابطه با تحقق عملی ATO در رابطه با سا ختار های زیربنایی انستیتوت .

بقرار فوق فشرده گزارش کارگرده گی ریاست تخنیکی تقدیم است

با احترام