ارتباط با ما

ارتباط با ما

آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

تلفن: +93794372002

ایمیل: Rahimi.ghazni@gmail.com

صفحه فیسبوک: https://www.facebook.com/acaa.gov.af

آدرس: انصاری وات متصل رادیو تلویزیون ملی – کابل افغانستان