اعلان کاریابی

تاریخ ختم: ۱۰:۰۰ قبل از ظهر ۳۰ سپتمبر ۲۰۱۸
مامور امنیت هوانوردی
جای خالی مامور امنیت هوانوردی
اداره هوانوردی ملکی )از طریق کمپنی اولیف گروپ( فرصت فوری کار را برای بست مامور
امنیت هوانوردی تمام وقت در میادین هوایی کابل، مزار، هرات و قندهار را دارد. شما به عنوان
یک مامور امنیت هوانوردی آموزش دیده تدابیر تجسسی امنیت هوانوردی میدان هوایی را طبق
معیارات بین المللی تائید شده نظارت و به کار خواهید برد.
ماموران امنیت هوانوردی مسئول تجسس امنیتی روزمره کارمندان میدان هوایی و مسافرین که
از طریق میادین هوایی افغنستان عبور میکنند میباشند. به عنوان یک مامور امنیتی شما مسئولیت
های ذیل را خواهید داشت:
 جلوگیری و محافظت از میدان هوایی در برابر اعمال غیر قانونی
 کمک به مصئونیت و امنیت مردم عام
یک آینده شغلی را در عرصه امنیت
هوانوردی ایجاد نماید
مسیر کاری احتمالی
• مامور امنیت هوانوردی
• تجسس گر امنیت هوانوردی
• سوپروایزر امنیت هوانوردی
• آموزگار امنیت هوانوردی
• مدیر اجرائیوی امنیت هوانوردی
• مدیر عملیاتی امنیت هوانوردی
نیازمندی ها
• سن: ۲۱ الی ۳۵ سال )ذکور و اناث(
• حد اقل فارغ صنف ۱۲
• به فارغین انستیتوت هوانوردی و تحصیلات
دانشگاهی ترجیح داده میشود
• صحبت کردن، خواندن و نوشتن انگلیسی
ضروری میباشد )امتحان اخذ میگردد(
خلص سوانح خویش را به نزدیکترین میدان هوایی تسلیم
نماید:
 کابل
 مزار
 هرات
 قندهار
برای ارسال از طریق ارسال برقی به ایمل آدرس ذیل
ارسال نماید:
j1-afghanistan@constellis.com
|شروع: ۱۸ سپتمبر ۲۰۱۸