اعلان کاریابی

فورم درخواستی تاریخ ختم بست تاریخ اعلان بست ریاست مربوطه عنوان بست شماره
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397  ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر عمومی خدمات ترافیک هوائی مرکز 1.       
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مدیر عمومی کنترول تاور 2.       
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست تنظیم خدمات هوائی امر کنترول ترافیک حریم هوائی 3.       
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر عمومی کنترول حریم هوائی 4.       
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوایی مدیر عمومی کنترول تقرب پروازها

 

5.       
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست تنظسیم خدمات ترافیک هوائی آمر عملیات مصئونیت وآموزش 6.       
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی   آمر تنظیم خدمات ترافیک هوائی.

 

7.       
فورم درخواستی 19/8/1397 12/8/1397 ریا ست انستیتوت هوانوردی ملکی : آموزگارمضمون دستگاه ارتباط ( CNS )

اعلان مجدد

8.       
فورم درخواستی 19/8/1397 12/8/1397 ریا ست انستیتوت هوانوردی ملکی آموزگارمضمون ترافیک فصائی وسیملیتور

اعلان مجدد

9.       
فورم درخواستی 19/8/1397 12/8/1397 ریا ست انستیتوت هوانوردی ملکی آموزگارمضمون انگلیسی

اعلان مجدد

10.   
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست خدمات تخنیکی آمر کمونیکیشن 11.   
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست خدمات تخنیکی   آمر نویگیشن و سرویلنس 12.   
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ئمقام اداره هوانوردی ملکی آمر تفتیش داخلی 13.   
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 آمریت تفتیش  ( مدیر عمومی تحلیل وتوحید گزارشات) 14.   
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست پلان و پروژه ها امر پلان و پالیسی 15.   
فورم درخواستی 19/8/1397 12/8/1397 ریاست امنیت هوانوردی مدیرعمومی آموزش مصٔونیت پرواز

اعلان مجدد

16.   
فورم درخواستی 19/8/1397 12/8/1397 ریاست مصؤنیت پرواز مدیرعمومی عملیات مصؤنیت هوانوردی

اعلان مجدد

17.   
فورم درخواستی 19/8/1397 12/8/1397 ریاست مصؤنیت پرواز مدیرعمومی اویانکس

اعلان مجدد

18.   
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست هواشناسی مدیرعمومی استیشن های هواشناسی   19.   
فورم درخواستی 19/8/1397 12/8/1397 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مدیرعمومی مصونیت پرواز ها

اعلان مجدد

20.   
فورم درخواستی 22/8/1397 12/8/1397 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی  مدیر عمومی کمینوگیشن (COM)

 

21.   
فورم درخواستی 19/8/1397 12/8/1397 میدان هوائی بین المللی حامد کرزی        مدیرعمومی سرویلانس اعلان مجدد 22.