اعلان کاریابی

شماره اداره عنوان بست ها رتبه ریاست آدرس تاریخ ختم
1 اداره  هوانوردی ملکی آمر پلان وپالسی 3 ریاست پلان وپروژه ها انصاری وات کابل 21/5/1398
2 اداره  هوانوردی ملکی مفتش عملیات مصونیت 3 ریاست مصونیت پرواز انصاری وات کابل 21/5/1398
3 اداره  هوانوردی ملکی آمر قابلیت پرواز 3 ریاست مصونیت پرواز انصاری وات کابل 21/5/1398
4 اداره  هوانوردی ملکی مفتش قابلیت پرواز 3 ریاست مصونیت پرواز انصاری وات کابل 21/5/1398
5 اداره  هوانوردی ملکی آمر نویگیشن سرویلنس 3 ریاست خدمات تخنیکی انصاری وات کابل 21/5/1398
6 اداره  هوانوردی ملکی آموزگار کمپیوتر 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی انصاری وات کابل 21/5/1398
7 اداره  هوانوردی ملکی آموزگار دستگاه ارتباط CNS 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی انصاری وات کابل 21/5/1398
8 اداره  هوانوردی ملکی اموزگار انگلیسی 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی انصاری وات کابل 21/5/1398
9 اداره  هوانوردی ملکی مدیر آموزش کنترول ساحوی 5 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی انصاری وات کابل 24/5/1398
10 اداره  هوانوردی ملکی مامور هماهنگ کننده کنترول ساحوی 6 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی انصاری وات کابل 21/5/1398
11 اداره  هوانوردی ملکی مدیر عمومی مصونیت پرواز 4 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی انصاری وات کابل 21/5/1398
12 اداره  هوانوردی ملکی مدیر عمومی کمونکیشن (COM) 4 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی انصاری وات کابل 21/5/1398
13 اداره  هوانوردی ملکی امر عملیاتی 3 ریاست میدان هوائی بین المللی کندهار انصاری وات کابل 21/5/1398
14 اداره  هوانوردی ملکی آمر عملیاتی 3 ریاست میدان هوائی بین المللی مزار شریف انصاری وات کابل 21/5/1398

لایحه وظایف

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی.

برای معلومات بیشتر در مورد هوانوردی به آدرس های ذیل مراجعه نمائید.

https://tinyurl.com/ACAA-Training2

ملاحظات تاریخ ختم بست ریاست مربوطه عنوان بست شماره
  19/5/1398 3 آمریت دفتر سکرتریت مقام  1
  19/5/1398 3 ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی آمریت دفتر  2
  91/5/1398 4 ریاست هواشناسی مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی 3

لایحه وظایف

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی.