اعلان کاریابی

فورم در خواستی لایحه وظایف اعلان کاریابی ریاست مربوطه بست عنوان بست شماره
ختم آغاز
 فورم درخواستی مدیر عمومی دفتر داری 3/5/1397 25/4/1397 ریاست مالی و اداری 4 مدیر عمومی دفتر داری 1.
  فورم درخواستی  مدیر عمومی عواید // // ریاست مالی و اداری 4 مدیر عمومی عواید 2.
   فورم درخواستی  مدیریت عمومی عواید پرواز های عبوری // // ریاست مالی واداری 4 مدیر عمومی عواید پرواز های عبوری 3.
    فورم درخواستی  مدیر عمومی محاسبه جنسی و دیپوها // // ریاست مالی واداری 4 مدیر عمومی محاسبه جنسی و دیپو ها 4.
     فورم درخواستی  مدیرعمومی پلان واحصائیه // // ریاست پلان و تطبیق پروژه ها 4 مدیرعمومی پلان و احصاییه 5.
      فورم درخواستی  کارشناس پلان و پالیسی // // // 4 کارشناس پالیسی 6.
       فورم درخواستی  ( کارشناس معاهدات و کنوانسیون های ترانسپورت هوائی // // ریاست قوانین و معاهدات ترانسپورتی 4 کارشناس معاهدات و کنوانسیون های ترانسپورتی 7.
        فورم درخواستی  مدیر عمومی طرح قوانین ومقررات ترانسپورتی هوایی // // // 4 مدیر عمومی طرح قوانین مقررات ترانسپورت هوایی 8.
         فورم درخواستی  مدیرعمومی آموزش مصٔونیت پرواز // // ریاست مصونیت پرواز 4 مدیر عمومی آموزش مصونیت 9.
          فورم درخواستی  مدیرعمومی عملیات مصؤنیت هوانوردی // // // 4 مدیر عمومی عملیات مصونیت پرواز 10.
           فورم درخواستی   مدیرعمومی اویانکس // // // 4 مدیر عمومی اویانکس 11.
            فورم درخواستی  آموزگارمضمون کمپیوتر // // ریاست انستیتیوت هوانوردی 4 آموزگاز کمپیوتر 12.
             فورم درخواستی آموزگار مضمون انگلیسی // // // 4 آموزگار مضمون انگلیسی 13.
             فورم درخواستی   آموزگارمضمون دستگاه ارتباط ( CNS ) // // // 4 آموزگار دستگاه ارتباط  دو بستCNS 14.
              فورم درخواستی آموزگارمضمون ترافیک فصائی وسیملیتور // // // 4 آموزگار ترافیک فضایی و سمیلیتور 15.
               فورم درخواستی  مدیرعمومی اداری وخدمات // // // 4 مدیر عمومی اداری و خدمات 16.
                فورم درخواستی  مدیرعمومی تریننگ امنیت هوانوردی // // ریاست امنیت هوانوردی 4 مدیر عمومی تریننگ هوانوردی 17.
                 فورم درخواستی  آمر تحقیقاتی هواشناسی // // ریاست هواشناسی 3 آمریت تحقیقات هواشناسی 18.
                 فورم درخواستی  مدیرعمومی تحلیل  وتغیرات اقلیمی // // // 4 مدیر عمموی تحلیل و تغیرات اقلیمی 19.
                 فورم درخواستی  مدیرعمومی خدمات هماهنگی // // ریاست میادین هوایی 4 مدیر عمومی خدمات هماهنگی 20.
                  فورم درخواستی  مدیرعمومی مصونیت پرواز ها // // ریاست میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 4 مدیر عمومی مصونیت پرواز ها 21.
                  فورم درخواستی  مدیر عمومی اطفائیه // // // 4 مدیر عمومی اطفاییه 22.
                  فورم درخواستی  مدیریت عمومی نویگیشن( NAV // // // 4 مدیر عمومی نویگیشن nav 23.
                  فورم درخواستی  مدیرعمومی سرویلانس // // // 4 مدیر عمومی سرویلانس sur 24.
                  فورم درخواستی  مدیرعمومی استخدام کارکنان // // ریاست منابع بشری 4 مدیر عمومی استخدام 25.