اعلان کاریابی

 

تاریخ ختم اعلان

تاریخ آغاز اعلان

ریاست مربوطه

رتبه بست

عنوان  بست

شماره

06/12/1398

04/12/1398

ریاست میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

4

مدیر عمومی کمونیکیشن (com)

1.       

06/12/1398

04/12/1398

ریاست میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

4

مدیر عمومی مصونیت پرواز

2.       

06/12/1398

04/12/1398

ریاست مصونیت پرواز

3

آمریت قابلیت پرواز

3.       

06/12/1398

04/12/1398

ریاست مصونیت پرواز

3

مفتس عملیات مصونیت

4.       

06/12/1398

04/12/1398

ریاست هواشناسی

5

مامور فنی فروکاست ( پیشگویی اوضاع جوی مرکز)

5.       

06/12/1398

04/12/1398

ریاست عمومی میادین هوایی

4

متخصص سرتیفیکیشن میادین

6.       

06/12/1398

04/12/1398

ریسات تنظیم خدمات ترافیک هوایی

4

مدیر عمومی کنترول ساحوی

7.       

06/12/1398

04/12/1398

ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوایی

5

مدیر آموزش کنترول ساحوی

8.       

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی

لایحه وظایف

ریاست

تاریخ ختم

تاریخ اعلان

رتبه

عنوان بست

شماره

ریاست عمومی میادین هوایی

7/11/1398

1398/11/5

4

متخصص اجابت و تطبیق میادین هوای 

1.        

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی

لایحه وظایف

ریاست

تاریخ ختم

کود

رتبه

عنوان بست

شماره

ریاست محترم خدمات تخنیکی

28/9/1398

022-10-90-81

3

آمریت نویگیشن

1.        

ریاست محترم خدمات تخنیکی

28/9/1398

64-10-90-81

3

آمریت سرویلنس

2.        

ریاست محترم ریاست محترم مصونیت پرواز

28/9/1398

008-09-90-81

3

مفتیش عملیات مصونیت پرواز

3.        

ریاست محترم مصونیت پرواز

28/9/1398

004-09-90-81

3

آمریت قابلیت پرواز

4.        

ریاست محترم انستیتوت هوانوردی ملکی

28/9/1398

005-11-90-81

3

آموزگار دستگاه cns

5.        

ریاست محترم تنظیم خدمات ترافیک هوایی

28/9/1398

60-08-90-81

4

مدیر عمومی کنترول ساحویی

6.        

ریاست محترم تنظیم خدمات ترافیک هوایی

28/9/1398

61-08-90-81

5

مدیر آموزش کنترول ساحویی

7.        

ریاست محترم تنظیم خدمات ترافیک هوایی

28/9/1398

32-08-90-81

5

مامورفنی کنترول تاور

8.        

ریاست محترم تنظیم خدمات ترافیک هوایی

28/9/1398

120-08-90-81

5

مامور فنی کنترول تقرب پرواز

9.        

ریاست محترم تنظیم خدمات ترافیک هوایی

28/9/1398

50-08-90-81

5

مدیر رمپ کنترول تاور

10.    

ریاست محترم تنظیم خدمات ترافیک هوایی

28/9/1398

76-08-90-81

6

مامور کنترول ساحویی

11.    

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی

لایحه وظایف

شماره

اداره

عنوان بست ها

رتبه

تعداد بست

ریاست

آدرس

تاریخ ختم

1

اداره  هوانوردی ملکی

مفتیش ولایت

4

3

آمریت تفتیش داخلی

انصاری وات کابل

22/9/1398

2

اداره  هوانوردی ملکی

مفتیش مرکز

4

3

آمریت تفتیش داخلی

انصاری وات کابل

22/9/1398

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی

لایحه وظایف

شماره اداره عنوان بست ها رتبه ریاست آدرس تاریخ ختم
1 اداره  هوانوردی ملکی آمر پلان وپالسی 3 ریاست پلان وپروژه ها انصاری وات کابل 26/7/1398
2 اداره  هوانوردی ملکی مدیر عمومی  دیتابیس 4 ریاست منابع بشری انصاری وات کابل 26/7/1398

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی

لایحه وظایف

شماره اداره عنوان بست ها رتبه ریاست آدرس تاریخ ختم
1 اداره  هوانوردی ملکی آمر پلان وپالسی 3 ریاست پلان وپروژه ها انصاری وات کابل 21/5/1398
2 اداره  هوانوردی ملکی مفتش عملیات مصونیت 3 ریاست مصونیت پرواز انصاری وات کابل 21/5/1398
3 اداره  هوانوردی ملکی آمر قابلیت پرواز 3 ریاست مصونیت پرواز انصاری وات کابل 21/5/1398
4 اداره  هوانوردی ملکی مفتش قابلیت پرواز 3 ریاست مصونیت پرواز انصاری وات کابل 21/5/1398
5 اداره  هوانوردی ملکی آمر نویگیشن سرویلنس 3 ریاست خدمات تخنیکی انصاری وات کابل 21/5/1398
6 اداره  هوانوردی ملکی آموزگار کمپیوتر 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی انصاری وات کابل 21/5/1398
7 اداره  هوانوردی ملکی آموزگار دستگاه ارتباط CNS 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی انصاری وات کابل 21/5/1398
8 اداره  هوانوردی ملکی اموزگار انگلیسی 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی انصاری وات کابل 21/5/1398
9 اداره  هوانوردی ملکی مدیر آموزش کنترول ساحوی 5 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی انصاری وات کابل 24/5/1398
10 اداره  هوانوردی ملکی مامور هماهنگ کننده کنترول ساحوی 6 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی انصاری وات کابل 21/5/1398
11 اداره  هوانوردی ملکی مدیر عمومی مصونیت پرواز 4 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی انصاری وات کابل 21/5/1398
12 اداره  هوانوردی ملکی مدیر عمومی کمونکیشن (COM) 4 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی انصاری وات کابل 21/5/1398
13 اداره  هوانوردی ملکی امر عملیاتی 3 ریاست میدان هوائی بین المللی کندهار انصاری وات کابل 21/5/1398
14 اداره  هوانوردی ملکی آمر عملیاتی 3 ریاست میدان هوائی بین المللی مزار شریف انصاری وات کابل 21/5/1398

لایحه وظایف

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی.

برای معلومات بیشتر در مورد هوانوردی به آدرس های ذیل مراجعه نمائید.

https://tinyurl.com/ACAA-Training2

ملاحظات تاریخ ختم بست ریاست مربوطه عنوان بست شماره
  19/5/1398 3 آمریت دفتر سکرتریت مقام  1
  19/5/1398 3 ریاست عمومی اداره هوانوردی ملکی آمریت دفتر  2
  91/5/1398 4 ریاست هواشناسی مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی 3

لایحه وظایف

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی.