اعلان کاریابی

ملاحظات تاریخ ختم بست ریاست مربوطه عنوان بست شماره
  1/3/1398 4 ریاست عمومی مالی واداری سکرتر
  1/3/1398 6 ریاست تنظیم عواید مامور احصائیه پروازها غیر منظم
  1/3/1398 3 ریاست قوانین ومعاهدات ترانسپورت هوائی آمر قوانین
  1/3/1398 4 ریاست قوانین ومعاهدات ترانسپورت هوائی کارشناس اقتصادی ترانسپورت هوائی
  1/3/1398 5 ریاست امنیت هوانوردی مدیر تریننگ امنیت هوانوردی
اعلان مجدد 29/2/1398 5 ریاست امنیت هوانوردی مدیر تفتیش امنیت هوانوردی
اعلان مجدد 29/2/1398 5 ریاست امنیت هوانوردی مامور فنی تضمین کیفیت
  1/3/1398 3 ریاست امنیت هوانوردی آمریت پالسی امنیت هوانوردی
  1/3/1398 3 ریاست مصونیت پرواز آمرعملیات مصونیت پرواز
اعلان مجدد 29/2/1398 4 ریاست مصونیت پرواز مدیر عمومی آموزش مصونیت
  1/3/1398 3 ریاست مصونیت پرواز مفتش عملیات مصونیت
  1/3/1398 3 ریاست مصونیت پرواز مفتش عملیات مصونیت
  1/3/1398 3 ریاست مصونیت پرواز مفتش عملیات مصونیت
  1/3/1398 5 ریاست مصونیت پرواز داکتر صحی
  1/3/1398 3 ریاست مصونیت پرواز آمر قابلیت پرواز
  1/3/1398 3 ریاست مصونیت پرواز مفتش قابلیت پرواز
اعلان مجدد 29/2/1398 5 ریاست مصونیت پرواز مدیر اویانکس
  1/3/1398 5 ریاست خدمات تخنیکی مدیر نصب ومراقبت ILS/DME
  1/3/1398 4 ریاست خدمات تخنیکی مدیر عمومی سرویلیشن
اعلان مجدد 29/2/1398 6 ریاست خدمات تخنیکی مامور ترمیم وسایط خدماتی
  1/3/1398 4 ریاست میادن هوائی مدیر عمومی ارتباط میادین
  1/3/1398 3 ریاست میادن هوائی آمرارزیابی میادین هوائی
  1/3/1398 4 ریاست میادن هوائی متخصص اجابت وتطبیق میادین
  1/3/1398 5 ریاست میادن هوائی ترنیر اطفائیه
اعلان مجدد 29/2/1398 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی آموزگار کمپیوتر
اعلان مجدد 29/2/1398 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی آموزگار دستگاه ارتباط CNS
اعلان مجدد 29/2/1398 4 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی آموزگار دستگاه ارتباط CNS
  1/3/1398 6 ریاست انیتیتوت هوانوردی ملکی نرس
اعلان مجدد 29/2/1398 5 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر مصونیت ترافیک هوائی
  1/3/1398 5 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر لایسنس ترافیک هوائی
  1/3/1398 4 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر عمومی خدمات ترافیک هوائی مرکز
  1/3/1398 5 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر عملیاتی کنترول تاور
  1/3/1398 6 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر آموزش کنترول تاور
  1/3/1398 6 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مامور رمپ کنترول تاور
  1/3/1398 6 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی ماموررمپ کنترول تاور
  1/3/1398 4 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر عملیات کنترول ساحوی
اعلان مجدد 29/2/1398 6 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مامور  کنترول ساحویی
  1/3/1398 4 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیرعمومی تقرب پرواز
  1/3/1398 5 ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی مدیر آموزش تقرب پرواز
  1/3/1398 6 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مامور نظارت VIP
  1/3/1398 6 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مامور مجادله
  1/3/1398 5 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مدیر کنترول پاور پلانت
  1/3/1398 6 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مامور کنترول ولتاژ پائین برج برق نمبر 6
  1/3/1398 4 ریاست هواشناسی مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی IT
  1/3/1398 4 ریاست هواشناسی مدیر عمومی تحقیقات محیط زیستی وزراعتی
اعلان مجدد 29/2/1398 3 آمریت میدان هوائی گردیز آمر میدان هوائی گردیز
اعلان مجدد 29/2/1398 3 آمریت میدان هوائی فراه آمر میدان هوائی فراه
اعلان مجدد 29/2/1398 3 آمریت میدان هوائی جنرال محی الدین غوری آمر میدان هوائی جنرال محی الدین غوری
اعلان مجدد 29/2/1398 3 آمریت میدان هوائی قلعه نو آمر میدان هوائی قلعه نو
اعلان مجدد 29/2/1398 3 آمریت میدان هوائی پکتیکا آمر میدان هوائی پکتیکا
اعلان مجدد 29/2/1398 3 آمریت میدان هوائی دایکندی آمر میدان هوائی دایکندی
اعلان مجدد 29/2/1398 3 آمریت میدان هوائی خوست آمر میدان هوائی خوست
اعلان مجدد 29/2/1398 4 ریاست میدان هوائی بین المللی حامد کرزی مدیر عمومی اطفائیه

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اداره مستقل هوانوردی ملکی.

لایحه وظایف 01

لایحه وظایف 02