قرارداد پروژه تسمه بگاژ میدان هوایی بین المللی کندهاررا

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, اداره مستقل هوانوردی ملکی در نظر دارد, قرارداد پروژه تسمه بگاژ میدان هوایی بین المللی کندهاررا به شرکت محترم خدمات آریانا لفت دارنده جواز شماره (D-26572)و آدرس آن شرکت بین چهار راهی گل سرخ و پروان 2, مرکز کابل, کابلبه قیمت مجموعیمبلغ(10,912,976.42) ده ملیون و نهصد و دوازده هزار و نهصد و هفتاد و شش اعشاریه چهل و دو افغانیاعطا نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات اداره مستقل هوانوردی ملکی وفق احکام ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائیه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی, قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

بااحترام

محمود شاه حبیبی

رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی