اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره هوانوردی ملکی در نظر دارد پروژه تدارک 66810 لیتر پطرول A-92  و 52660 لیتر تیل دیزل Lo2-62 ره به شرکت ببرک امیری دارنده جواز شماره (19238-0101 ) که آدرس آن شرکت سرک ۲ لب جر خیرخانه کوچه دانش، مرکز کابل، کابل بوده به قیمت مجموعی (7502250) هفت میلیون و پنج صد و دو هزار و دوصد و پنجاه افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند. میتواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره هوانوردی ملکی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منتقد نخواهد شد.