{تدارک قرطاسیه و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی }

اداره محترم هوانوردی ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک قرطاسیه و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی که دارای شماره داوطلبی ACAA/98/NCB/G-05بوده اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک مستقیما از اداره هوانوردی ملکی بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات اداره هوانوردی ملکی واقع انصاری وات، جوار رادیو تلویزیون ملی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بانکی مطابق مندرجات شرطنامه اخذ میگردد