ریاست دفتر مقام

استقامت های کاری:

 1. تنظیم امور مربوط به کلیه فعالیتها در تمام عرصه های کاری اداره هوانوردی ملکی.
 2. ایجاد سهولت و ساده ساختن جریان انتقال بموقع راپورها ،اجراات و گزارشات در داخل اداره و از داخل وزارت به سایر ادارات.
 3. حصول اطمینان از تطبیق و عملی شدن احکام و هدایات ریاست دولت و مقام اداره در داخل اداره و سایر ادارات مربوط .
 4. ایجاد هماهنگی میان شعبات اداره و سایر وزارتخانه ها و ادارات .
 5. جمع آوری نتایج اجراات انجام یافته از شعبات مربوط اداره و واحد های دومی و ارائه آن به مقام اداره و سایر مراجع ذیربط .
 6. تنظیم ملاقاتها و عرصه خدمات سکرتری و لوجستیکی برای بخش های مربوط.
 7. ترتیب آجندا و فیصله های جلسات کاری هیئات رهبری اداره و سایر جلسات کاری و فرستادن آن به مراجع ذیربط .
 8. اخذ اسناد و مکاتیب و انتخاب و بررسی آنها جهت ملاحظه مقامات ذیصلاح اداره .
 9. ایفای وظیفه بحیث نقطه ارتباطی میان اداره مربوطه و سایر وزارتخانه ها و ادارات.
 10. همکاری درتنظیم وتحریر سخنرانی ها وبرقراری ارتباط با بخش های مطبوعاتی وکنترول از امور مربوطه به تدویر کنفرانسهای مطبوعاتی رئیس اداره .
 11. ارزیابی اجراات ماهوار ربعوار وسالیانه اداره و ارائه نتایج آن به مقامات ذیربط اداره .
 12. ابلاغ بموقع احکام و هدایات مقام ریاست عمومی به شعبات مربوطه به وظایف و مکلفیت های که از جانب مقامات ذیصلاح به وزارت سپرده میشود .
 13. کنترول دوامدار ازاجرای بموقع و سریع هدایات ، مقامات ذیصلاح اداره .
 14. تهیه ، ترتیب و تنظیم صحبت های رئیس عمومی برای اجلاس وملاقات های کاری هیئت سایر وزارت خانه ها با معاونین رئیس جمهور ونماینده گان پارلمان و ملت .
 15. بدسترس قرار دادن بموقع اسناد و معلومات مورد ضرورت از هرنوع فعالیت ها ، مطابق هدایترئیس عمومی .
 16. نظارت و کنترول دوامدار از نحوه کار و اجراات سالم مامورین دفتر.
 17. تنظیم و سازماندهی جلسات هئیات رهبری اداره و اشتراک در جلسات به حیث منشی جلسات.
 18. ترتیب آجندای جلسات کاری در داخل اداره .
 19. حفظ اسرار و انجام وظایف خاص با در نظر داشت استعجالیت و حفظ محرمیت .
 20. مراقبت و کنترول از آموزش ترننگ مامورین دفتر غرض ارتقای کاری آنان در جریان کار .
 21. تشریح وتوضیح اهداف و فعالیت های اداره درمطابقت به پالیسی های سیاسی دولت.

خلص سوانح ریس دفتر

معلومات فردی:

محمد مراد “شهید” فرزند دګروال محمد مریدمتولد سرطان ۱۳۶۳ در خانواده یکی از حماسه آفرینان استقلال ۱۹۱۹ کشور،سپاه سالار شهید غازی محمد رسول خان چشم به جهان ګشود؛ ایشان زاده مشرق زمین و باشنده اصلی ولایت ننګرهار میباشند. نامبرده در یک خانواده ادیب، شاعر وعلم پرور زاده شده اند.

تحصیلات عالی:

بعد از تکمیل موفقانه دوره آموزش های دروس ابتدایه و متوسطه از لیسه عالی محمدهوتک فارغ و در سال ۱۳۸۳ شامل بخش شبانه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل ګردیدند. در سال ۱۳۸۸ بعنوان محصل ممتاز ازآن پوهنځی فارغ و همواره در تلاش ادامه تحصیلات عالی شان بودند.

طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۴به برنامه های تحصیلی کوتاه مدت و میان مدتکه به کمک و همکاری فنی بانک جهانی تسهیل میګردیدند پرداخته و در عرصه های مختلف همچو:مدیریت عامه،  تجارت، تدارکات عامه ، لوژستیک و نیز اداره و منجمنت دیپلوم خویش را از موسسه تحصیلات عالی  AIMA  از کشور دوست هندوستان بدست آورد.

موصوف توانست در اواخر سال ۱۳۹۴ از طریق یکی از برنامه های ملل متحد طی پروسه انتخاب بر اساس رقابت آذاد به پوهنځی اقتصاد وبخش مدیریت تدارکات عامه برای توسعه پایدار Public Procurement for Sustainable Development)( پوهنتون  تورین – ایتالیا راه یابد و به ترتیتب در سال ۱۳۹۶ با کسب درجه ماستری از آن پوهنتون سند فراغت خویش را بدست آورد.

کار کردها:

آقای شهید از ایام نوجوانی دست به کار شده واز سال ۲۰۰۱ بدینسوبا ادارات معتبر بین المللی چون بانک جهانی ، ملل متحد، اداره انکشاف ایالات متحده امریکا و سایر موسسات دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نمودند.

ایشان در بخش های نظارت و ارزیابی ، مدیریت پروژه های انکشافی ونیز مدیریت تهیه و تدارکات عامه دارای تجارب کافی با وزارت خانه های مختلف کشور همچو وزارت انکشاف دهات، وزارت معارف، تحصیلات عالی، وزارت مالیه ، وزارت عدلیه ، ستره محکه و لوی څارنوالی کشور میباشند.

چارت تشکیلاتی: