ریاست منابع بشری

استقامت های کاری :

 

چارت تشکیلاتی: