افغانستان ته د آسیا زیربنایي پراختیایي بانک راغلې پلاوې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر سره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه لېدنه وکړې