اعلان داوطلبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه احیا مجدد و ترمیم وسایط اداره هوانوردی ملکی

اعطای قرارداد پروژه ترمیمات و رنگ مالی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه مواد سوخت ضرورت جنراتور های ساحات عملیاتی، موتر های ساحات عملیاتی و انتقالی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

پروژه داوطلبی پروژه احیا مجدد و ترمیم وسایط اداره هوانوردی ملکی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک تیل پطرول و دیزل مورد ضروت اداره هوانوردی ملکی بابت سال مالی 1399

اعلان داوطلبی {پروژه تهیه پرزه جات تخنیکی، عملیاتی و 9 عراده موتر وسایط انتقالی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک قرطاسیه و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی بابت سال مالی 1399

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قرارداد پروژه حفظ و مراقبت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی

اطلاعیه تصمیم به اعطای قرارداد پروژه تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات و رنگمالی میدان هوایی حامد کرزی

{ اعلان داوطلبی پروژه تهیه پرزه جات تخنیکی، عملیاتی و عراده وسایط انتقالی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/99/NCB/G-07}

اطلاعیه تصمیم به اعطای قرارداد پروژه تدارک فلتر باب، بطری،مبلایل وسیاط جنراتور های مولد برق اداره هوانوردیملکی بابت سال مالی 1399

اطلاعیه تصمیم به اعطای قرارداد اعمار دیوار احاطه، برج مراقبت امنیتی و تامیر نگهبانان میدان هوایی ولایت ننگرهار

اعلان داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/98/NCB/NCS-01

اعلان داوطلبی پروژه تهیه مواد سوخت ضرورت جنراتور های ساحات عملیاتی، موتر های ساحات عملیاتی و انتقالی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/99/NCB/G-06

{تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی بابت سال مالی 1399}
داوطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه، برج های مراقبت امنیتی و تعمیر نگهبانان ACAA/98/NCB/W-02
تدارک قرطاسیه و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی بابت سال مالی 1399
تدارک تیل پطرول و دیزل مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی بابت سال مالی 1399
اعلان داوطلبی تدارک فلتر باب، بطری، مبلایل وسایط و جنراتور های مولد 
اطلاعیه تصمیم به اعطای قرارداد پروژه اعمار پارکینگ میدان هوایی بین المللی قندهار
Public Notice for Award Decision of the Contract
Public Notice for Award Decision of the Contract
{پروژه اعمار اطاق مراقبت خط رنوی میدان هوایی ولایت بامیان ACAA/98/NCB/W-11}
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار گاراج میدان هوایی بین المللی حامدکرزی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک نیازمندی های میدان هوایی بین المللی حامد کرزی
پروژه اعمار پارکینگ وسایط میدان هوایی بین المللی قندهار ACAA/98/NCB/W-14
پروژه اعمار گاراج میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/98/NCB/W-04
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
اعلان تصمیم اعطای قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
پروژه نیازمندی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/98/NCB/W-15
{Public Notice for Award Decision of the Contract}
{تدارک قرطاسیه و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی }
{تدارک66810 لیتر تیل پطرول A-92 و 52660 لیتر تیل دیزل Lo262}
اطلاعیه تصمیم اعطایی قراردا
{ تدارک البسه بهاری و زمستانی اجیران و کارمندان فنی اداره هوانوردی ملکی}
پروژه تامین امنیت دروازه شرقی گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/97/NCB/W-24
تدارک 21 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی ضرورت سال مالی 1398
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مطالعات امکان سنجی میدان هوائی بین المللی لوگر
{پروژه گرفتن پنجره فلزی یا (Cover Trench) بالای جویچه های پارکنگهای ABC میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/97/NCB/W-23}
{ پروژه اعمار سرک از چهار راهی جیت الی دفتر UN, سرک اتصالی رمپ سه الی رمپ یک و سرک از رمپ سه الی رمپ دو میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و دیوار احاطه دستگاه DVOR ولایت کابل واقع پکتیا کوت ACAA/98/NCB/W-02}
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
اطلاعیه تصمیم اعطایی قرارداد
{پروژه اعمار و ترمیم تعمیر هواشناسیACAA/97/NCB/W-22}
قرارداد اعمار ترمینل، ( ای تی ایم)، اپرون و پارکینگ وسایط میدان هوایی ولایت خوست
پروژه دیوار استنادی بطرف شمال و شرق پارکنگ سابقه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 
اعطای قرارداد پروژه 46 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی
قرارداد پروژه تسمه بگاژ میدان هوایی بین المللی کندهار
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه 82 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت سال مالی 1397
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی امکان سنجی میدان هوایی دایکندی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک مارکینگ میدانهای هوایی ولایت کندز و نیمروز
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
داوطلبی تدارک 46 قلم لوازم تکنالوژی معلوماتی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
اعلان پروژه 48250 لیتر تیل پطرول
{تدارک 330 قلم پرزه جات وسایط ترانسپورتی مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی و شماره دواطلبی {ACAA/97/NCB/G-04
Procurement of Services for Microwave Connectivity System for backup of VSAT
تدارک 48250 لیتر تیل پطرول نوع A-92 و 52320 لیتر تیل دیزل نوع Lo2-62 و شماره دواطلبی
تدارک 48250 لیتر تیل پطرول نوع A-92 و 52320 لیتر تیل دیزل نوع Lo2-62 و شماره دواطلبی {ACAA/97/NCB/G-01
پروژه تسمه بگاژ میدان هوایی بین المللی کندهار
اطلاعیه تصمیم اعطایی قرارداد زرهی ساختن کلکین های VIP ترمینل داخلی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر اطفائیه، تعمیر هواشناسی، سرک های حلقوی، سیلبرها و برج های مراقبت کننده میدان هوایی خوست
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
{پروژه مارکنگ خط رنوی و تکسوی میدان هوایی ولایات کندز و نیمروز ACAA/97/NCB/W-02}
{پروژه تسمه بگاژ میدان هوایی بین المللی کندهارACAA/97/NCB/W-01}
{باز سازی تعمیر ورکشاپ و ایجاد تشناب, پارتیشن برای کارمندان و چاه سپتیک ریاست خدمات تخنیکی ACAA/96/NCB/W-18-RE}
{پروژه سیستم آب و فاضلاب تعمیر کنترول تاور میدان هوایی ولایت ارزگان ACAA/97/NCB/W-03}
{یک باب اطاق تلاشیVIP ترمینل کهنه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/97/NCB/W-04}