اعلان داوطلبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مطالعات امکان سنجی میدان هوائی بین المللی لوگر

{پروژه گرفتن پنجره فلزی یا (Cover Trench) بالای جویچه های پارکنگهای ABC میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/97/NCB/W-23}

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرارداد

{پروژه اعمار و ترمیم تعمیر هواشناسیACAA/97/NCB/W-22}

قرارداد اعمار ترمینل، ( ای تی ایم)، اپرون و پارکینگ وسایط میدان هوایی ولایت خوست

پروژه دیوار استنادی بطرف شمال و شرق پارکنگ سابقه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 

اعطای قرارداد پروژه 46 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

قرارداد پروژه تسمه بگاژ میدان هوایی بین المللی کندهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه 82 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت سال مالی 1397

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی امکان سنجی میدان هوایی دایکندی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک مارکینگ میدانهای هوایی ولایت کندز و نیمروز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

داوطلبی تدارک 46 قلم لوازم تکنالوژی معلوماتی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اعلان پروژه 48250 لیتر تیل پطرول

{تدارک 330 قلم پرزه جات وسایط ترانسپورتی مورد ضرورت اداره هوانوردی ملکی و شماره دواطلبی {ACAA/97/NCB/G-04

Procurement of Services for Microwave Connectivity System for backup of VSAT
تدارک 48250 لیتر تیل پطرول نوع A-92 و 52320 لیتر تیل دیزل نوع Lo2-62 و شماره دواطلبی

تدارک 48250 لیتر تیل پطرول نوع A-92 و 52320 لیتر تیل دیزل نوع Lo2-62 و شماره دواطلبی {ACAA/97/NCB/G-01

پروژه تسمه بگاژ میدان هوایی بین المللی کندهار

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرارداد زرهی ساختن کلکین های VIP ترمینل داخلی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر اطفائیه، تعمیر هواشناسی، سرک های حلقوی، سیلبرها و برج های مراقبت کننده میدان هوایی خوست

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

{پروژه مارکنگ خط رنوی و تکسوی میدان هوایی ولایات کندز و نیمروز ACAA/97/NCB/W-02}

{پروژه تسمه بگاژ میدان هوایی بین المللی کندهارACAA/97/NCB/W-01}

{باز سازی تعمیر ورکشاپ و ایجاد تشناب, پارتیشن برای کارمندان و چاه سپتیک ریاست خدمات تخنیکی ACAA/96/NCB/W-18-RE}

{پروژه سیستم آب و فاضلاب تعمیر کنترول تاور میدان هوایی ولایت ارزگان ACAA/97/NCB/W-03}

{یک باب اطاق تلاشیVIP ترمینل کهنه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/97/NCB/W-04}