{یک باب اطاق تلاشیVIP ترمینل کهنه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/97/NCB/W-04}

تاریخ نشر اعلان:09/12/1396

اعلان داوطلبی

{یک باب اطاق تلاشیVIP ترمینل کهنه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/97/NCB/W-04}

اداره محترم هوانوردی ملکی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه یک باب اطاق تلاشیVIP ترمینل کهنه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ACAA/97/NCB/W-04 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک مستقیماً از اداره مستقل هوانوردی ملکی بدست آورده, آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات اداره مستقل هوانوردی ملکی, واقع انصاری وات جوار رادیو تلویزون ملی ارائیه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انتر نیتی پذیرفته نمی شود.تضمین آفر بانکی مبلغ 50,000 (پنجاه هزار) افغانی اخذ میگردد.