اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،اداره مستقل هوانوردی ملکی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار یک باب اطاق تلاشی VIP ترمینل کهنه میدان هوائی بین المللی حامد کرزی دارای شماره تشخیصیه ACAA/97/NCB/W-04 را به شرکت ساختمانی ایوب فیضی، دارنده جواز فعالیت شماره (D-30386) آدرس شرکت: (اطاق 32، مارکیت صرافی، چهاراهی مدد، ناحیه اول، ولایت کندهار) ، به قیمت مجموعی مبلغ(1,592,800) یک میلیون و پنج صد و نود و دو هزار و هشت صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به {اداره مستقل هوانوردی ملکی واقع شش درک، پهلوی افغان فلم، کابل، افغانستان} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.