اړیکه

د عامې اړیکو او اطلاعاتو آمریت

د اړیکې شمیړه: +93778445472

ایمیل: naimsalihi3@gmail.com

فیسبوک پاڼه: https://www.facebook.com/acaa.gov.af

پته: د ملی راډیو تلویزیون سره ترڅنګ انصاری واټ – کابل افغانستان