د اریانا افغان هوايي شرکت بویینګ ۷۳۷ الوتکه د ۱۰۰ ورځو ځنډ وروسته له روسیې هیواد څخه کابل ته ..