د ملکی هوایی چلند عمومی مشر له آریانا نیوز اختصاصی مړکه