د خوست هوايي ډګر د هېواد د پنځم نړیوال هوايي ډګر په توګه نن د ولسمشر غني له خوا پرانیستل شو