بودجه

بودجه عادی اداره مستقل هوانوردی ملکی
اصل منظوری سالانه (سال مالی 1396) اصل منظوری سالانه (سال مالی 1395) کود
       226,870,000.00        244,268,000.00 21
       137,788,000.00        138,670,000.00 22
            4,900,000.00             3,920,000.00 25
       369,558,000.00        386,858,000.00 مجموع عمومی
بودجه انکشافی اداره مستقل هوانوردی ملکی
سال مالی 1396 الی اکنون سال مالی 1395
   4,176,378,804.00    4,712,028,012.77 بودجه منظور شده
   1,555,895,816.00    3,604,817,688.77 مجموع تخصیصات
   1,361,514,122.00    3,358,826,991.62 مجموع مصرف
                           32.60                            71.28 فیصدی مصرف