د پرواز د خدمې دندې او مسؤلیتونه

 • مسافرینوته د سفر پهترڅ کې مرسته رسولاو د خوښۍ او آرامتیا د احساس تامینول.په بله وینا: تر پیلوټ وروسته خورا ډېر مسؤلیتونه د خدمه پرغاړه دي.
 • د آرامه او ډاډمن سفر په موخهامنیتي موضوعاتو او مسافرینوته رسیدګۍ.
 • خدمه پرواز مکلف ده چې په بېلابیلو ډولو سره د مسافرینو آرامتیا او امنیت تامین کړي.

 

د پرواز نه مخکې د خدمه پرواز دندې:

 • د پرواز په تړاو په جلساتو کې ګډون.
 • د وسایلو بشپړول او د امنیتي تجهیزاتو د کار څېړل.
 • مسافرینوته په طیارې د ننه هرکلۍ او لارښوونه.
 • د تجهیزاتو څخهد سمه ګټه اخیستنې طریقې لارښوونه.

 د سفر پرمهال د خدمې پرواز دندې او مسؤلیتونه:

 • د مسافرینو اړتیاوو ته په موقع رسیدګۍ.
 • په خواړه او څښاک سره د مسافرینو هرکلۍ.
 • د پیلوټ خبرتیا مسافرینو ته رسول.
 • د مسافرینو له لورې د تجهیزاتو څخه د سمه ګټه اخیستنې څارل.

د سفر د ختمېدو نه وروسته لاندینۍ مسؤلیتونه ترسره کړي:

 • د مسافرینو د شخصي وسایلو سره د راوتلو څخه ډاډ ترلاسه کول.
 • هرډول غیر عادي پېښې او دپرواز رپوټونه لېکل.
 • وروستۍ پرواز ته د خواړه، څښاک او اړتیاوې ثبت او لیکل.