د ملکي هوایي چلند د ادارې تشکیل، دندې او واکونه

د ملکي هوایي چلند اداره، په هېواد کې د هوایي چلند د اړوندو چارو د تنظیم او کنترول مسؤلیت لري او د خپلواکې ادارې په توګه د دولتي خپلواک تشکیل او بودجې لرونکې او د ترانسپورت وزارت ته ګزارش ورکوونکې د قانون د حکمونو مطابق فعالیت کوي.

 

د ملکي هوایي چلند د ادارې دندې او واکونه:

د ملکي هوایي چلند اداره په دې قانون کې د درج شوو موخو د پلي کېدو په منظور د لاندې دندو او واکونو لرونکې ده:

۱- په ملکي هوایي چلند پورې د اړوندوپالیسیو برابرول او ترتیبول.

۲- د هوایي چلند د اړوندو بین المللي میثاقونو چې افغانستان له هغو سره الحاق کړي دي، په پام کې د نېولو په اړه، د ملکي هوایي حمل او نقل د مؤسسو او د نوموړو خدمتونو د وړاندې کوونکوڅارنه.

۳- د دې قانون د حکمونو مطابق، د ملکي هوایي حمل او نقل د مؤسسو او نوموړو خدمتونو د وړاندې کوونکو په فعالیتونو پورې د اړوندو چارو تنظیمول.

۴- د دې قانون د حکمونو مطابق، د ملکي هوایي حمل او نقل مؤسسو ته د هوایي فعالیت د جواز لیک صادرول.

۵- د دې قانون د حکمونو په حدودکې د ملکي هوایي حمل او نقل د مؤسسو د هوایي فعالیت د جواز لیک تعدیلولو، نوي کول، تعلیقول او لغو کول.

۶- د الوتنې د اهلیت، د الوتنې وړتیا او د ملکي هوایي حمل او نقل د تصدیق لیکونو ورکول.

۷- د ملکي هوایي چلند په ډګرکې د قراردادونو او بین المللي موافقه لیکونو عقدول.

۸- د ملکي هوایي چلند په بین المللي سازمان او د ملکي هوایي چلند سازمانونو کې د هېواد د اړیکو او استازیتوب تامینول.

۹- د ملکي الوتکو د ثبت په اړه د لازمو تدبیرونو نېول.

۱۰- د ملکي هوایي چلند د خدمتونو د پرمختیایي بودجې په لګښتونو پورې د اړوندو چارو د تنظیم په منظور د پلان ترتیبول.

۱۱- د ملکي هوایي چلند له خدمتونو څخه د ګټه اخیستونکو د ګټو ملاتړ.

۱۲- د دې قانون له حکمونو او د هوایي فعالیت په جواز لیک کې له درج شوو شرایط څخه د هوایي حمل او نقل سرغړوونکو مؤسسو تثبیتول.

 

۱۳- د زیان په جبرانولو او په جواز لیک کې له درج شوو شرایطوڅخه د راپیدا شوې سرغړونې د نغدي جریمو په ورکولو باندې د هوایي جواز لیک د لرونکې مکلفول.

۱۴- د ملکي هوایي چلند د زده کړه ییزو مرکزونو رهبري او څارنه.

۱۵- اړوندو واکمنو مقاماتو او د ترانسپورت وزارت ته د رپوټ وړاندې کول.

۱۶- په دې قانون کې د درج شوو نورو دندو ترسره کول.

د فعالیتونو کنترولول:

د ملکي هوایي چلند اداره مکلفه ده، د الوتنې د خوندیتوب، د هوایي چلند د وسایلو، و سایطو او الوتکو د تخنیکي استعمال، سوداګریزې ګټې اخیستنې، د ادارې مقرراتو په پام کې نېولو، د الوتکو د الوتنې د هیات د شرایطو او په هوایي حمل او نقل پورې د اړوندو ځمکنیو خدمتونو د وړاندې کولو د تامین په اړه، د ملکي هوایي حمل او نقل د مؤسسو فعالیت، کنترول کړي.

د پرمختیایي برنامو ترتیبول:

د ملکي هوایي چلند اداره مکلفه ده، د هېواد د الوتنې وړ له ملکي هوایي قلمرو( هوایي دهلیز) څخه د ګټې اخیستنې لپارهپرمختیایي برنامېترتیب او تنظیم کړي.