dir="rtl"> اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{ اداره هوانوردی ملکی} در نظر دارد، قرارداد{تدارک خدمات حفظ و مراقبت میادین هوایی بین المللی کندهار و هرات شامل دو لات} دارای شماره تشخیصیه NPA/ACAA/97/NCS-2161/NLB/Re-Bid}}را به شرکت ساختمانی مسعود حامد، دارنده جواز فعالیتشماره {D-02-370} به قیمت مجموعی مبلغ{(123,683,987) یکصدو بیست و سه میلیون و ششصدو هشتاد و سه هزار و نو صدو هشتاد و هفت} افغانی که طور ذیل تحریر گردیده است،اعطاء نماید.

تعداد حصص میادین هوایی قیمت ارایه شده به افغانی
لات اول حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی کندهار 80,724,407
لات دوم حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی هرات 42,959,580
مجموع لات ها حفظ و مراقبت میادین هوایی بین المللی کندهار و هرات 123,683,987

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به{ ریاست مالی و اداری ، اداره مستقل هوانوردی ملکی} واقع{ شش درک، پهلوی رادیو و تلویزیون، کابل، افغانستان}وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.