د هوایي ډګرونو ریاست

کاری استقامت:

تشکیلاتی چارت: