dir="rtl"> اعلان کاریابی: امرعملیات مصونیت پرواز | Civil Aviation Authority of Afghanistan

اعلان کاریابی: امرعملیات مصونیت پرواز

شماره :                

عنوان بست :            امرعملیات مصونیت پرواز

وزارت/اداره :          اداره مستقل هوانوردی ملکی   

بست :                    3

تعداد بست               1 

موقعیت                   کابل

ریاست :                  ریاست مصؤنیت پرواز

تاریخ اعلان:          01/01/2018    

تاریخ ختم اعلان:      07/01/2018

اعلان مجدد  

  اداره مستقل هوانوردی ملکی :

 • اداره مستقل هوانوردی ملکی بر مبنای قانون هوانوردی ملکی ، که درفصل دوم تحت عنوان تشکیل ، وظایف وصلاحیتهای اداره هوانوردی ملکی ، مطابق ماده یازدهم قانون متذکره که چنین مشعر است :

اداره هوانوردی ملکی مسؤل تنظیم کنترول امورمربوط به هوانوردی ملکی درکشور بوده ، منحیث اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مستقل دولتی طبق احکام قانون فعالیت مینماید .

 • قانون هوانوردی ملکی درطی فرمان شماره ( 88 ) مورخ 08/08/1391 از جانب محترم رئیس جمهور وقت منظور گردیده است .

طرح پیشنهادی تشکیل اداره مستقل هوانوردی ملکی به اساس هدایت حکم ( 3577 ) مورخ 10/06/1392 از جانب محترم رئیس جمهور ، دولت اسلامی افغانستان  بتاریخ 10/06/1392 منظور گردیده است  .

اداره مستقل هوانوردی ملکی عمدتٱعرضه خدمات حمل و نقل مصؤن و موثر هوایی جهت رشد و تقویت اقتصاد ملی کشور عزیز بوده و پاسخگو به مردم افغانستان خواهیم بود.

اداره هوانوردی ملکی به منظور انتقال به موقع مصؤن و با سهولت های بیشتر برای مسافرین و اموال مردم تسهیلات بهتر، فعال، مؤثرومفید ترانسپورت ( هوائی) یعنی عرضه خدمات با کیفیت و قابل دسترس مردم به ترانسپور هوائی  دوامدار و فعال به سطح ملی وبین المللی میباشد، وبرای انجام ماموریت فوق برنامه ذیل تحت اجرا قرار دارد.

بـوجود آوردن ظـرفیت هـای جـدید  جهـت تأمـین ارتباطات بـا جـهان خارج بااجرای پروازهـای مصؤن وسریع بین المللی.

تقویت شبکه تـرانسپورت هـوائی داخلی وازدیاد پروازهای هوایئ به ولایات.

اصـلاح قوانین و وضع مقررات جدید.

                                          

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را دروزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در اداره ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در اداره داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

مدیریت ، نظارت وکنترول از امورعملیات پروازها، جهت حصول اطمینان از صحت چک و تفتیش تخنیکی طیاره ها ،  شرکت های داخلی و خارجی مسافربری وتأمین مصؤنیت جان و مال مسافرین طیاره های ملکی.

مسؤلیت ها وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
 2. مدیریت و نظارت از عملیات شرکت های هواپیمائی داخل و خارج کشور به منظور تطبیق قوانین و طرزالعمل های هوانوردی کشور در امور هوانوردی.
 3. مراقبت از امور سطح آموزشی و تعلیمی عملۀ پرواز و اخذ امتحانات مجوزه از عملۀ پرواز، کپیتان وکوپیلوت، دسپیچران و مهمانداران پرواز به منظور توزیع لایسنس و جوازنامه به ایشان مطابق به استندرد هوانوردی.
 4. کنترول از امور مربوط به تطبیق مقرره های سازمان بین المللی هوانوردی ( ایکاو ) و قوانین نافذ شدۀ هوانوردی کشور در امور اجرای لایسنس به منظور وفق دادن قوانین داخلی هوانوردی با قوانین سازمان جهانی هوانوردی.
 5. کنترول از جریان منظوری و تأئیدلایسنس های عملۀ پرواز و تخنیکی کشورهای عضوسازمان بین المللی اداره مستقل هوانوردی ملکی بعد از چک و بررسی بخش عملیاتی و تخنیکی ( قابلیت پرواز و اویانکس ) جهت تحقق اهداف اداره.
 6. نظارت و معاینه از قسمت خارجی بدنۀ طیاره از نظر قابلیت پرواز، انجن ها پروانۀ طیاره های پروانه دار، لیندینگ گیری های طیاره ها و سیستم های باراندازی و سوخت گیری غرض جلوگیری از خطر سقوط طیاره های مسافربری.
 7. کنترول و مراقبت از فعال بودن سیستم های اساسی طیاره ها؛ ازقبیل: کمونیکیشن، نویگیشن و سیستم های برقی طیاره ها جهت تأمین مصؤنیت پرواز.
 8. کنترول و نظارت از تأسیسات و بیزهای تخنیکی و دستگاه های تعلیمی طیاره های مختلف و دستگاه های ترمیماتی انجن طیاره های کمپنی های داخلی و خارجی توسط انجنیران فنی بخش های مربوط که ترمیمات اساسی بدنۀ انجن طیاره ها را انجام میدهند غرض اجرای پرواز طیاره های مسافربری.
 9. تامین ارتباط با بخش های اداره مربوطه ، جهت حصول اطمینان از مصئونیت پرواز های داخلی و خارجی.
 10. مدیریت و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت ، جهت حفظ و نگهداشت اسناد های مربوط به آمریت و دسترسی به موقع اسناد.
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 12. مدیریت کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره.
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

  

مکلفیت گزارشدهی:                                 

آمرعملیات مصؤنیت پرواز  به رئیس مصؤنیت پرواز گزارش میدهد.

نتایج متوقع

الی مدت  دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی (SMARTA ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند . 

تحصیلات و تجارب :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7 ) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

 1. حداقل سند تحصیلی ( فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی ) لیسانس دربخشهای هوانوردی ،همچنان داشتن لایسنس ولیسانس پیلوتی  ، به درجه بلندترتحصیلی دربخش های هوانوردی ارجحیت داده میشود .
 2. حداقل دوسال تجربه کاری در بخش مصونیت پرواز .
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی  (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای مسلکی ، مدیریتی وکمپیوتری مرتبط به وظیفه.